ANUNŢ CONCURS POSTURI DISPONIBILE

            Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de:              

 • inspector de specialitate, Birou Administrativ Achiziții grad profesional II, studii superioare, licenţiat în ştiinţe economice, vechime minim 3 ani în specialitatea studiilor absolvite (pentru o perioadă de minim 11 luni – un post ) .

Dosarele se depun până în data de  15.10.2020, pentru postul temporar contractual vacant, la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov. Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 30.10.2020 ora 10,00.

 Data și ora probei practice / interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

 

și a functiilor contractual vacante de:

 

 • casier, studii medii, varsta minima 21 ani, vechime în muncă 3 ani (1 post),

 • muncitor calificat I (îngrijitor animale ), Serviciu O.A.P.M. studii gimnaziale, fara vechime (2 posturi),

 • muncitor calificat III,( Birou Administrativ Achiziții ) studii gimnaziale, fara vechime  (1 post),

 • medic veterinar II, studii superioare medicina veterinara, 3 ani și șase luni vechime în specialitate (1 post).

Proba scrisă va avea loc pe data de 30.10.2020 ora 10,00.

       Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

             Dosarele se depun până în data de  22.10.2020, pentru posturile contractuale vacante,  la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov. Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

            Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • d) are capacitate deplină de exercițiu;

 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

   Bibliografie pentru postul de inspector de specialitate, gr. II: 

 1. Legea nr. 191/2002 a gradinilor zoologice si acvariilor publice;

 2. Ordinul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (Anexa V);

 3. Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii (republicata)

 4. Hotararea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

 6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile

 

Bibliografie pentru postul de medic veterinar:

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);

 2. Directiva Consiliului 1999/22/CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;

 3. Legea nr. 205/2004 – republicată – privind protecţia animalelor;

4. Statutul medicului veterinar din 25.10.2016 (actualizat)

 1. Disciplina : Anatomia animalelor

 • Sistemul limfatic;

 • Formaţiunile din cavitatea abdominală la animale;

 • Regiunea hipogastrică;

 • Regiunile autopodiului toracic şi pelvin la ecvine;

 1. Disciplina: Fiziologie

 • Hematiile: funcţii, compoziţie, particularităţi metabolice, proprietăţi;

 • Circulaţia sîngelui în artere: presiune arterială, reglarea ei, pulsul arterial;

 • Transportul sanguin al gazelor respiratorii;

 • Digestia la rumegătoare: rumegarea, eructaţia, motricitatea compartimentelor gastrice;

 1. Disciplina : Fiziopatologie

 • Sindromul general de adaptare;

 • Fiziopatologia şocului;

 • Fiziopatologia inflaţiei;

 • Fiziopatologia homeostaziei termice;

 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;

 1. Disciplina: Semiologie

 • Examenul general al animalului;

 • Examenul urinei;

 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;

 • Examenul aparatului cardiovascular;

 • Examenul sistemului nervos;

 1. Disciplina: Farmacologie

 • Antiseptice şi dezinfectante: nestabile, stabile;

 • Substanţe chimioterapice;

 • Sulfamide;

 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;

 1. Disciplina: Medicina legală

 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasa, pneumonia cu virus sincitial, etc);

 • Bolile porcilor (gastroenterita transmisibilă, Pesta porcină, Boala lui Glaser);

 • Bolile găinilor ( bursita infecţioasă aviară, pseudopesta aviară, etc)

               Bibliografie pentru disciplinele mai sus menţionate:

               Spataru  C. – 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003; – Anatomia animalelor

               Nicolae C. – 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

               Vulpe V. – 2005 – Semiologie Medicală Veterinară;

               Nastasa V. – 2005 – Farmacologie veterinară;

               Paul I. – 2012 – Etiomorfopatologia virozelor şi a bolilor prionice la animale;

 

Bibliografie pentru postul de casier: 

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191 /2002, {actualizata);

2 .Legea n: 22 /1969 ( actualizată )privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ;

 1. Ordin Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 ~ privind documentele financiar contabile;

 2. Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii (republicata)

 

Bibliografie pentru postul de muncitor I ( ingrijitor animale ):

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);

 2. Directiva Consiliului 1999/22/CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;

 3. Legea nr. 205/2004 – republicată – privind protecţia animalelor;

 4. Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, Anexa V

 

Bibliografie pentru postul de muncitor III :

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);

 2. Legea nr.53/2003-privind Codul muncii (republicata)

 

 

Anunț publicat în data de 08.10.2020