PROCES- VERBAL

 

 

Privind rezultatele la proba interviului din data de 15.05.2023, pentru concursul desfășurat la Grădina Zoologică Brașov, în data de 09.05.2023, pentru postul contractual vacant de muncitor calificat tr.I – îngrijitor animale.

          

           

Nr.

crt.

 Nr. dosar

concurs

Postul ptr. care candidează

Punctajul

obtinut la proba interviului

Rezultatul

          probei scrise

admis/respins

1

1206/28.04.2023

      Muncitor calificat  tr. I

          îngrijitor animale

     100 puncte       

          ADMIS

          

 

          In conformitate cu art. 46 alin. 3 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la interviu și / sau proba practică, candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor  contractuale de execuție’’.

          Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1, în data de 17.05.2023 până la ora 16.

       

    Afișat astăzi, 16.05. 2023, ora 11.15

 

 

PROCES- VERBAL

 

Privind rezultatele la proba scrisă pentru concursul desfășurat la Grădina Zoologică Brașov, în data de 09.05.2023, pentru  următoarele posturi contractuale vacante:  1 post de muncitor calificat tr. I îngrijitor animale, 1 post de muncitor calificat tr. II-îngrijitor animale, 1 post de  referent IA cu atribuții de tehnician veterinar, 1 post temporar vacant de inspector de specialitate gradul II.  

                         

Nr.

crt.

 Nr. dosar

concurs

Postul ptr. care candidează

Punctajul

obținut la proba scrisă

Rezultatul

          probei scrise

admis/respins

1

1019/20.04.2023

Inspector de specialitate gr. II

         41,83

         Respins

2

1206/28.04.2023

Muncitor calificat  tr. I

          îngrijitor animale

         90  puncte

         Admis

       

 

    In conformitate cu art. 45 alin. 2 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, și minimum 70 de puncte pentru funcția contractuală de conducere.

          Candidații declarați ,, admis’’ se vor prezenta în data de 15.05. 2023, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

          Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 11.05.2023 până la ora 16.

       

 

 

    Afișat astăzi, 10.05. 2023, ora 16.33

                                     

 

 

 

 

 

                                          PROCES – VERBAL cu REZULTATUL

                                               etapei privind selecția dosarelor   

          Încheiat astăzi, 02.05.2023, cu ocazia selecției dosarelor, depuse pentru urmatoarele posturi vacante de:  muncitor calificat tr.I,muncitor calificat tr. II, referent tr. IA- tehnician veterinar,la concursul, care se va desfășura în  data de 09.05.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov.

 

          Având în vedere prevederile art. 36 și art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022- pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice’’, comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, pentru ocuparea posturilor vacante, la Grădina Zoologică, rezultatele selecției fiind următoarele:

  

Nr.

Crt.

 

Număr dosar candidat

Funcția

contractuală

Rezultatul

selecției

Motivul

respingerii

dosarului

 

1

 

 

Nr. 1206 /28.04.2023

 

Muncitor calificat tr. I

 

Admis

 

 

Candidatul declarat admis se va prezenta la proba scrisă în data de 09.05.2023, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor, nr.1, Brașov.

                       

 

 

                                            PROCES – VERBAL cu REZULTATUL

                                               etapei privind selecția dosarelor   

 

         încheiat astăzi, 24.04.2023, cu ocazia selecției dosarelor, depuse pentru postul temporar vacant de  inspector de specialitate, S, gradul II, la concursul, care se va desfășura în  data de 09.05.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov.

 

          Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022- pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice’’ , comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, pentru ocuparea postului-temporar vacant,  de inspector de specialitate, S, gradul II, la Compartimentul Buget Financiar Contabilitate, rezultatele selecției fiind următoarele:

 

Nr.

Crt.

 

Număr dosar candidat

Funcția

contractuală

Rezultatul

selecției

Motivul

respingerii

dosarului

 

1

 

 

Nr. 1019/20.04.2023

 

Inspector de specialitate, S, gradul II

 

Admis cu condiția ca până la data probei scrise să prezinte adeverința medicală și cazierul judiciar în original.

 

 

Candidatul declarat admis se va prezenta la proba scrisă în data de 09.05.2023, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor, nr.1, Brașov.

 

 

ANUNŢ

 

Grădina Zoologică Braşov, cu sediul în str. Brazilor, nr.1, Brașov, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a 3 posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, și 1 post contractual temporar vacant pe perioada determinată, cu durata normală a timpului de lucru de 8ore/zi, 40 ore/săpt după cum urmează:

1 post de muncitor calificat tr. I, M/G – îngrijitor animale, studii generale/medii din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului,

1 post de muncitor calificat tr. II, M/G – îngrijitor animale, studii generale/medii din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului,

1 post de referent IA, M – cu atribuții de tehnician veterinar, studii liceale cu diplomă de bacalaureat, din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului,

 

și 1 post contractual temporar vacant, de inspector de specialitate, gradul II, S, cu studii superioare economice, din cadrul Compartimentului Buget Financiar Contabilitate, pe perioada determinată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săpt;

 

            Condițiile de desfăşurare  a concursului

            Data organizării: 09.05.2023

 

Proba scrisă:  în data de 09.05.2023 ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Braşov  

                                    str. Brazilor nr.1

            Interviul: în data de 15.05. 2023, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Brașov

                                                      

            Concursul constă în următoarele etape succesive și anume:

 1.        selecția dosarelor de înscriere ale candidaților
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul 

În conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții prevazute de Legea nr.53/2003- Codul Muncii, – republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 542 alin.1 si 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European(SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia, sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019, privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008- privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin.(1) lit. h).

 

Cerințe pentru postul de referent IA, M, cu atribuții de tehnician veterinar  – studii  liceale  de specialitate în domeniul sanitar veterinar  cu diplomă de bacalaureat, vechime ca tehnician veterinar 3 ani, vechime în muncă 5 ani.

 

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea nr.205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr.9/2008
 2. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 3. Ordinul nr. 1978- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V.
 4. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia, art. 549 – art. 560;

 

 1. Disciplina: Anatomia animalelor
 • Sistemul limfatic;
 • Formațiunile din cavitatea abdominală la animale;
 • Regiunea hipogastrică;
 • Regiunile autopodiului toracic și pelvin la ecvine;
  1. Disciplina: Fiziologie
 • Hematiile: funcții, compoziție, particularități metabolice, proprietăți;
 • Circulația sîngelui în artere : presiune arteriala, reglarea ei, pulsul arterial;
 • Digestia la rumegătoare: rumegarea , erucția, motricitatea compartimentelor gastrice;
  1. Disciplina: Fiziopatologie
 • Sindromul general de adaptare;
 • Fiziopatologia șocului;
 • Fiziopatologia inflației
 • Fiziopatologia homeostaziei termice;
 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;
 1. 8. Disciplina: Semiologie
 • Examenul general al animalului;
 • Examenul urinei;
 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;
 • Examenul aparatului cardiovascular;
 • Examenul sistemului nervos;
 1. Disciplina: Farmacologie
 • Antiseptice și dezinfectante: nestabile, stabile;
 • Substanțe chimioterapice;
 • Sulfamide;
 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;
 1. Disciplina: Medicina legală
 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasă, pneumonia cu virus sincitial, etc);
 • Bolile porcilor ( gastroenterita transmisibilă, pesta porcină, boala lui Glaser );
 • Bolile găinilor ( bursita infecțioasă aviară, pseudopesta aviară, etc.);

 

   Bibliografie pentru disciplinele mai sus menționate:

   Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

   Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

   Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicală Veterinară;

   Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinară;

   Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor și bolilor prionice la animale;  

 

           Cerințe pentru postul de muncitor calificat tr.I, G/M – îngrijitor animale –  studii gimnaziale / liceale, vechime în muncă minim 5 ani ;

           Postul de muncitor calificat tr. II, G/M,- îngrijitor animale- studii gimnaziale/ liceale, vechime în muncă minim 3 ani;

 

           Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 2. 2. Legea nr. 205/2004- privind protecția animalelor- actualizată;
 3. 3. Directiva Consiliului 1999/22/CE- privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;
 4. 4. Ordinul nr.1798/2007- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V;  

 

          Cerințe pentru postul temporar vacant de inspector de specialitate (economist) gradul II, S, absolvent licențiat, al unei Facultăți de Științe Economice, cu  vechime în specialitatea studiilor de 5 ani, și vechime în muncă de minim 6 ani.

 

           Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. 1.  Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002-  actualizată;
 2.   2.  Legea contabilității nr. 82/1991- republicată și actualizată;
 3. 3. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. 4. OMFP nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;
 5.  OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia , aprobate prin OMFP nr. 1917/2005;
 6. 6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – actualizată;
 7.  7. OMFP nr. 2861/2009 Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;

 

 1.  8.   Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 2. 9.   OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 3. 10. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;
 4. 11. Înregistrări  contabile (exemplu practic).

    

       Potrivit art. 35 din H.G. nr. 1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. 1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2;
 2. 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;
 6. 6. certificat de cazier judiciar sau dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 8. 8. curriculum vitae, model european.

Nota:

Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit.e) este prevăzut în anexa nr. 3. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis  în condițiile legii.

 

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

 

Data limită de depunere a dosarelor pentru postul contractual temporar vacant este – 21 aprilie , ora 16.

– Afişare rezultate selecție dosare de concurs pentru post temporar vacant – 24.04.2023

– Termen contestaţie selecţie dosare de concurs post temporar vacant – 25.04.2023

– Termen solutionare contestatie selectie dosare de concurs: 26.04.2023

  Proba scrisă:  9 mai, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, din str. Brazilor nr.1 Brașov.  

 

 Data limită de depunere a dosarelor pentru posturile contractuale vacante este 28 aprilie, ora 16.

            – Afişare rezultate selecţie dosare de concurs  pentru posturile vacante – 02.05.2023

–  Termen contestație selecție dosare de concurs posturi vacante – 03.05.2023

            – Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs posturi vacante – 04.05.2023

 Proba scrisă: 9 mai, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor , nr.1, Brașov

– Notare și comunicare rezultate proba scrisă: – 10 mai 2023

– Termen contestație rezultate proba scrisă:  – 11 mai 2023

– Termen soluționare contestație proba scrisă: – 12 mai 2023

Interviu:  15 mai, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

Notare și comunicare rezultate interviu: 16 mai 2023

– Termen contestație rezultate interviu: 17 mai 2023

– Termen soluționare contestație interviu: 18 mai 2023

Afişare rezultate finale concurs: 19 mai 2023

 

 

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitate, de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădinii Zoologice Brașov, telefon 0268/ 337787;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, Brașov, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, pentru posturile temporar vacante (13.04.-21.04.2023), și în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, pentru posturile vacante (13.04.- 28.04.2023).

 

 

 

 

PROCES- VERBAL

Privind rezultatele la proba interviului, pentru concursul desfășurat la Grădina Zoologică Brașov, în data de 10.03.2023, pentru postul contractual vacant de muncitor calificat tr.I, cu atribuții de șofer.

            

            

Nr.

crt.

 Nr. dosar

concurs

Postul ptr. care candidează

Punctajul

obtinut la proba interviului

Rezultatul

          probei scrise

admis/respins

1

434/22.02.2023

Muncitor calificat  tr. I

          șofer

     88.22 puncte       

          ADMIS

          

          In conformitate cu art. 46 alin. 3 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la interviu și / sau proba practică, candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor  contractuale de execuție’’.

          Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1, în data de 14.03.2023 până la ora 16.00

         Afișat astăzi, 13.03. 2023, ora 15.00

 

 

PROCES- VERBAL

 

Privind rezultatele la proba scrisă pentru concursul desfășurat la Grădina Zoologică Brașov, în data de 06.03.2023, pentru  următoarele posturi contractuale vacante:  1 post de muncitor calificat I îngrijitor animale, 1 post de muncitor calificat tr.I, cu atribuții de șofer, 1 post de  referent IA cu atribuții de tehnician veterinar, 1 post temporar vacant de inspector de specialitate gradul II. Pentru postul de referent- tehnician veterinar nu s-a înscris nici un candidat.

            

            

Nr.

crt.

 Nr. dosar

concurs

Postul ptr. care candidează

Punctajul

obtinut la proba scrisa

Rezultatul

          probei scrise

admis/respins

1

381/16.02.2023

Inspector de specialitate gr. II

         –

ABSENT

2

382/16.02.2023

Inspector de specialitate gr. II

  42.17 puncte

RESPINS

3

335/13.02.2023

Muncitor calificat  tr. I

          îngrijitor animale

  45.00  puncte

RESPINS

4

341/14.02.2023

Muncitor calificat  tr. I

          șofer

   28.00 puncte

RESPINS

5

434/22.02.2023

Muncitor calificat  tr. I

          șofer

    71.00 puncte

 ADMIS

6

454/24.02.2023

Muncitor calificat  tr. I

          îngrijitor animale

          –

 ABSENT

           In conformitate cu art. 45 alin. 2 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, și minimum 70 de puncte pentru funcția contractuală de conducere.

          Candidații declarați ,, admis’’ se vor prezenta în data de 10.03. 2023, ora 10.00, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

          Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 08.03.2023 până la ora 16.00

       

 

 

    Afișat astăzi, 07.03. 2022, ora 16.20

 

               

PROCES – VERBAL cu REZULTAT  

etapei privind selectia dosarelor   

 

          încheiat astăzi, 28.02.2023, cu ocazia selecției dosarelor, depuse pentru următoarele posturi vacante:1 post muncitor calificat tr. I-îngrijitor animale, 1 post muncitor calificat tr.I, cu atribuții de șofer, și 1 post de referent IA cu atribuții de tehnician veterinar, pentru concursul  care se va desfășura în  data de 06.03.2023, ora 10.00, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov.

          Având în vedere prevederile art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022- pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice’’ , comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, pentru ocuparea posturilor vacante enumerate mai sus, rezultatele selecției fiind următoarele:

  

Nr.

Crt.

 

Număr dosar candidat

Funcția

contractuală

Rezultatul

selecției

Motivul

respingerii

dosarului

 

1

 

 

Nr. 335/13.02.2023

 

Muncitor calificat tr. I- îngrijitor animale

 

Admis

 

  2

   Nr. 341/14.02.2023

Muncitor calificat tr. I-  șofer

Admis

 

1

 

 

Nr. 434/22.02.2023

Muncitor calificat tr. I-  șofer

 

 

Admis

 

  2

   Nr. 454/24.02.2023

Muncitor calificat tr. I- îngrijitor animale

Admis

Candidații declarați ,,admis’’ se vor prezenta la proba scrisă în data de 06.03.2023, ora 10.00, la sediul instituției din str. Brazilor, nr.1, Brașov.

 

  Data afișării 28.02.2023, ora 11.20

 

 

  PROCES – VERBAL cu REZULTATUL

etapei privind selecția dosarelor pentru postul temporar vacant de  

inspector de specialitate, S, gradul II

 

          încheiat astăzi, 21.02.2023, cu ocazia selecției dosarelor, depuse pentru postul temporar vacant de  inspector de specialitate, S, gradul II, la concursul, care se va desfășura în  data de 06.03.2023, ora 10.00, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov.

 

          Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022- pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice’’ , comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, pentru ocuparea postului-temporar vacant,  de inspector de specialitate, S, gradul II, la Compartimentul Buget Financiar Contabilitate, rezultatele selecției fiind următoarele:

  

Nr.

Crt.

 

Număr dosar candidat

Funcția

contractuală

Rezultatul

selecției

Motivul

respingerii

dosarului

 

1

 

 

Nr. 381/16.02.2023

 

Inspector de specialitate, S, gradul II

 

Admis

 

  2

   Nr. 382/16.02.2023

Inspector de specialitate, S, gradul II

Admis

 

Candidații declarați admis se va prezenta la proba scrisă în data de 06.03.2023, ora 10.00, la sediul instituției din str. Brazilor, nr.1, Brașov.

 

Data afișării 21.02.2023, ora 11.00

 

 

ANUNŢ

 

Grădina Zoologică Braşov, cu sediul în str. Brazilor nr.1 Brașov, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a 3 posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, și 1 post contractual temporar vacant pe periodă determinată, cu durata normală a timpului de lucru de 8ore/zi, 40 ore/săpt după cum urmează:

1 post de  muncitor calificat tr.I, M, cu atribuții de șofer, studii liceale cu diplomă de bacalaureat, din cadrul Biroului Administrativ – Achiziții,

1 post de referent IA, M – cu atribuții de tehnician veterinar, studii liceale cu diplomă de bacalaureat, din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului,

 1 post de muncitor calificat tr. I, M/G – îngrijitor animale, studii generale/medii din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului,

și 1 post contractual temporar vacant,

1 post contractual temporar vacant, de inspector de specialitate, gradul II, S, cu studii superioare economice, din cadrul Compartimentului Buget Financiar Contabilitate, pe perioadă determinată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săpt;

 

            Condițiile de desfăşurare  a concursului

            Data organizării: 06.03.2023

 

Proba scrisă:  în data de 06.03.2023 ora 10.00 la sediul Grădinii Zoologice Braşov  

                                    str. Brazilor nr.1

            Interviul: în data de 10 martie 2023, ora 10.00 la sediul Grădinii Zoologice Brașov

                                                      

            Concursul constă în următoarele etape succesive și anume:

 1.        selecția dosarelor de înscriere ale candidaților
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul

 

În conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții prevazute de Legea nr.53/2003- Codul Muncii, – republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 542 alin.1 si 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European(SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia, sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008- privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin.(1) lit. h).

 

Cerințe pentru postul de muncitor calificat tr. I, M, cu atribuții de șofer – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă minim 5 ani, permis de conducere categoria B, vechime ca șofer minim 3 ani. Constituie avantaj atestatul de conducere pentru utilaje speciale ( miniîncărcător multifuncțional).  

 

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002, actualizată;
 2. Legea nr. 319 /2006 a securității și sănătății în muncă;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Ordonanța de urgență nr. 195/2002- actualizată, privind circulația pe drumurile publice;
 5. Hotărârea nr. 1391/2006- actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 6. Ordonanța nr. 27/2011- privind transporturile rutiere;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – actualizată :

   Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

   Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;  

 

Cerințe pentru postul de referent IA, M, cu atribuții de tehnician veterinar  – studii  liceale  de specialitate în domeniul sanitar veterinar  cu diplomă de bacalaureat, vechime ca tehnician veterinar 3 ani, vechime în muncă 5 ani.

 

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea nr.205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr.9/2008
 2. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 3. Ordinul nr. 1978- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V.
 4. Disciplina: Anatomia animalelor
 • Sistemul limfatic;
 • Formațiunile din cavitatea abdominală la animale;
 • Regiunea hipogastrică;
 • Regiunile autopodiului toracic și pelvin la ecvine;
  1. Disciplina: Fiziologie
 • Hematiile: funcții, compoziție, particularități metabolice, proprietăți;
 • Circulația sîngelui în artere : presiune arterială, reglarea ei, pulsul arterial;
 • Digestia la rumegătoare: rumegarea, erucția, motricitatea compartimentelor gastrice;
  1. Disciplina: Fiziopatologie
 • Sindromul general de adaptare;
 • Fiziopatologia șocului;
 • Fiziopatologia inflației
 • Fiziopatologia homeostaziei termice;
 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;
 1. 7. Disciplina: Semiologie
 • Examenul general al animalului;
 • Examenul urinei;
 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;
 • Examenul aparatului cardiovascular;
 • Examenul sistemului nervos;
 1. Disciplina: Farmacologie
 • Antiseptice și dezinfectante: nestabile, stabile;
 • Substanțe chimioterapice;
 • Sulfamide;
 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;
 1. Disciplina: Medicina legală
 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasă, pneumonia cu virus sincitial, etc);
 • Bolile porcilor ( gastroenterita transmisibilă, pesta porcină, boala lui Glaser );
 • Bolile găinilor ( bursita infecțioasă aviară, pseudopesta aviară, etc.);

 

   Bibliografie pentru disciplinele mai sus menționate:

   Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

   Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

   Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicală Veterinară;

   Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinară;

   Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor și bolilor prionice la animale;  

 

           Cerințe pentru postul de muncitor calificat tr.I, G/M – îngrijitor animale –  studii gimnaziale / liceale, vechime în muncă minim 5 ani ;

 

           Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 2. 2. Legea nr. 205/2004- privind protecția animalelor- actualizată;
 3. 3. Directiva Consiliului 1999/22/CE- privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;
 4. 4. Ordinul nr.1798/2007- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V;  

 

 

          Cerințe pentru postul temporar vacant de inspector de specialitate (economist), gradul II, S, absolvent licențiat, al unei Facultăți de Științe Economice, cu  vechime în specialitatea studiilor de 5 ani, și vechime în muncă de minim 6 ani.

      

     Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. 1.  Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002-  actualizată;
 2.   2.  Legea contabilității nr. 82/1991- republicată și actualizată;
 3. 3. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. 4. OMFP nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;
 5. OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia , aprobate prin OMFP nr. 1917/2005;
 6. 6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – actualizată;
 7.  7. OMFP nr. 2861/2009 Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;
 8. 8.   Ordinul nr. 2634/2015 pivind documentele financiar contabile;
 9. 9.   OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 10. 10. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;
 11. 11. Înregistrări  contabile (exemplu practic).

    

       Potrivit art. 35 din H.G. nr. 1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. 1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr.2;
 2. 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;
 6. 6. certificat de cazier judiciar sau dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 8. 8. curriculum vitae, model european.

 

Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit.e) este prevăzut în anexa nr. 3. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis  în condițiile legii.

 

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

 

Data limită de depunere a dosarelor pentru postul contractual temporar vacant este – 17 februarie , ora 16.

– Afişare rezultate selecție dosare de concurs pentru post temporar vacant – 21.02.2023

– Termen contestaţie selecţie dosare de concurs post temporar vacant – 22.02.2023

– Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs: 23.02.2023

  Proba scrisă:  6  martie, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, din str. Brazilor nr.1 Brașov.  

 

Data limită de depunere a dosarelor pentru posturile contractuale vacante  pe perioadă nedeterminată este 24 februarie ora 16.

            – Afişare rezultate selecţie dosare de concurs  pentru posturile contractuale vacante – 28.02.2023

–  Termen contestație selecție dosare de concurs posturi vacante – 01.03.2023

            – Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs posturi vacante – 02.03.2023

 Proba scrisă: 6 martie, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor , nr.1, Brașov

– Notare și comunicare rezultate proba scrisă: – 7 martie 2023

– Termen contestație rezultate proba scrisă:  – 8 martie 2023

– Termen soluționare contestație proba scrisă: – 9 martie 2023

Interviu:  10 martie, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

Notare și comunicare rezultate interviu: 13 martie 2023

– Termen contestație rezultate interviu: 14 martie 2023

– Termen soluționare contestație interviu: 15 martie 2023

Afişare rezultate finale concurs: 16 martie 2023

 

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitate, de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădinii Zoologice Brașov, telefon 0268/ 337787;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, Brașov, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, pentru posturile temporar vacante (13.02.-17.02.2023), și în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, pentru posturile vacante (13.02.- 24.02.2023).

  

 

 

PROCES – VERBAL

 

        Incheiat astăzi, 21.11. 2022, cu ocazia selecției dosarelor, pentru concursul care se va desfășura în  data de 28.11.2022, ora 10, la sediul Gradinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

 

        Având în vedere prevederile art. 19 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante a efectuat selecția dosarelor de concurs înregistrate astfel:

 

 

  

Nr.

Crt.

 

Număr dosar candidat

Funcția

contractuală

Rezultatul

selecției

Motivul

respingerii

dosarului

 

1

 

 

Nr. 3494/18.11.2022

 

Muncitor calificat I, (sofer)

 

Admis

 

 

 

ANUNŢ

 

Grădina Zoologică Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării posturilor   contractuale vacante: 1 post de  muncitor calificat tr.I, cu atribuții de șofer, COR 832201, din cadrul Biroului Administrativ – Achiziții, 1 post de referent IA- cu atribuții de tehnician veterinar, în cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului.

 

            Condiţiile de desfăşurare  a concursului

            Data organizării: 28.11.2022

 

Proba scrisă:  în data de 28.11.2022 ora 10,00, la sediul Grădinii Zoologice Braşov  

            Str. Brazilor nr.1

            Interviul: în data de 06.12.2022 .

 

            Concursul constă în următoarele etape succesive şi anume:

 1. selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul

În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

 

Cerințe pentru postul de muncitor calificat tr. I cu atribuții de șofer – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în munca minim cinci ani, permis de conducere categoria B, vechime ca șofer minimum 3 ani. Constituie avantaj atestatul de conducere pentru utilaje speciale ( miniîncărcător multifuncțional).  

 

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002, actualizată;
 2. Legea nr. 319 /2006 a securității și sănătății în muncă;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Ordonanța de urgență nr. 195/2002- actualizată, privind circulația pe drumurile publice;
 5. Hotărârea nr. 1391/2006- actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 6. Ordonanța nr. 27/2011- privind transporturile rutiere;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – actualizată :

   Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

   Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;  

 

 

Cerințe pentru postul de referent IA cu atribuții de tehnician veterinar  – studii  liceale  de specialitate în domeniul sanitar veterinar ( cu diplomă de bacalaureat), vechime în specialitatea studiilor 3 ani.

 

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 

 1. Legea nr.205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr.9/2008
 2. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 3. Ordinul nr. 1978- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V.
 4. Disciplina: Anatomia animalelor
 • Sistemul limfatic;
 • Formațiunile din cavitatea abdominală la animale;
 • Regiunea hipogastrică;
 • Regiunile autopodiului toracic și pelvin la ecvine;
  1. Disciplina: Fiziologie
 • Hematiile: funcții, compoziție, particularități metabolice, proprietăți;
 • Circulația sîngelui în artere : presiune arteriala, reglarea ei, pulsul arterial;
 • Digestia la rumegătoare: rumegarea , erucția, motricitatea compartimentelor gastrice;
  1. Disciplina: Fiziopatologie
 • Sindromul general de adaptare;
 • Fiziopatologia șocului;
 • Fiziopatologia inflației
 • Fiziopatologia homeostaziei termice;
 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;
 1. 7. Disciplina: Semiologie
 • Examenul general al animalului;
 • Examenul urinei;
 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;
 • Examenul aparatului cardiovascular;
 • Examenul sistemului nervos;
 1. Disciplina: Farmacologie
 • Antiseptice și dezinfectante: nestabile, stabile;
 • Substanțe chimioterapice;
 • Sulfamide;
 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;
 1. Disciplina: Medicina legală
 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasă, pneumonia cu virus sincitial, etc);
 • Bolile porcilor ( gastroenterita transmisibilă, pesta porcină, boala lui Glaser );
 • Bolile găinilor ( bursita infecțioasă aviară, pseudopesta aviară, etc.);

   Bibliografie pentru disciplinele mai sus menționate:

   Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

   Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

   Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicală Veterinară;

   Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinară;

   Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor și bolilor prionice la animale;  

 

             Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G nr. 1027/2014, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

Data limită de depunere a dosarelor: 18.11.2022, ora 16

– Afişare rezultat selecţie dosare de concurs :  21.11.2022

– Termen contestaţie selecţie dosare de concurs: 22.11.2022

– Termen solutionare contestatie selectie dosare de concurs: 23.11.2022

Proba scrisă: 28.11.2022, ora 10,00

– Notare şi comunicare rezultate proba scrisă:  29.11.2022

– Termen contestaţie rezultate proba scrisă: 02.12.2022

– Termen soluţionare contestaţie proba scrisă: 05.12.2022

Interviu:  06.12.2022

Notare şi comunicare rezultate interviu: 06.12.2022

– Termen contestaţie rezultate interviu: 07.12.2022

– Termen soluţionare contestatie interviu: 08.12.2022

Afişare rezultate finale concurs: 08.12.2022

 

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele original, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Gradinii Zoologice, telefon 0268/ 337787

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 18.11.2022 ora 16.

 

 

PROCES – VERBAL CU  REZULTATELE FINALE

 obținute de candidații înscriși la concursul organizat în intervalul  22.09.2022 – 28.09.2022, pentru  ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante de: medic veterinar S gradul II,  șef  birou Administrativ- Achiziții S gradul II  

 

Nr.

crt.

Nr. și data înregistrării  dosarului de concurs

Postul  contractual vacant

Rezultatul etapei

selecția dosarelor de înscriere

Punctajul obținut la proba scrisă

 

Punctajul obținut la proba interviu

Punctaj

final

Rezultat

final

 

1

2830 /09.09.2022

Medic veterinar S, gradul II

ADMIS

58

90

74.00

 ADMIS

5

2868/14.09.2022

Șef birou administrativ achiziții S gradul II

ADMIS

75

90

82.50

ADMIS

 

ANUNŢ

 Privind rezultatele obținute la proba interviului în data de 28.09.2022, pentru  posturile vacante de medic veterinar gradul II S și sef birou administrativ achiziții gradul II S.

Avand în vedere prevederile art. 24 si 29 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contactual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituită în baza deciziei Directorului Grădinii Zoologice Brașov, nr.64/30.08.2022, a efectuat acordarea punctajului la proba interviu pentru candidații care au promovat proba scrisa, după cum urmează:

         

            

Nr.

crt.

DOSAR

Număr și dată

POSTUL ptr. care candidează

Punctajul

obtinut la proba interviu

Rezultatul

      probei interviu

 

1

2830/09.09.2022

Medic veterinar

90 puncte

admis

2

2868/14.09.2022

Sef birou administrativ achizitii

90 puncte

admis

 

ANUNȚ

 Privind rezultatele pentru proba scrisă la concursul desfășurat la Grădina Zoologică Brașov, în data de 22.09.2022, pentru  următoarele posturi contractuale vacante de: medic veterinar, șef birou administrativ – achiziții.

                         

Nr.

crt.

 Nr. dosar

concurs

Postul ptr. care candidează

Punctajul

obtinut la proba scrisa

Rezultatul  probei scrise

admis/respins

1

2830

Medic veterinar

58 puncte

admis

2

2868

Șef birou administrativ achiziții

75 puncte

admis

           In conformitate cu art. 28 alin. 3 din H.G.nr. 286/2011- actualizată  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, și minimum 70 de puncte pentru funcția contractuală de conducere.

          Candidații declarați ,, admis’’ se vor prezenta în data de 28.09. 2022, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

          Contestațiile se vor depune până în data de 27.09.2022.

 

ANUNŢ

 

Grădina Zoologică Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor posturi unice contractuale vacante, în cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului:

 

– 1 post medic veterinar, gradul II, S ;      

 

si in cadrul Biroului Administrativ – Achizitii:

 

– 1 post Șef birou, gradul II, S       

 

            Condiţiile de desfăşurare  a concursului

            

            Data organizării: 22.09.2022

 

Proba scrisă:  în data de 22.09.2022, ora 10,00, la sediul Grădinii Zoologice Braşov  

                                    Str. Brazilor nr.1

            Interviul: data şi ora vor fi comunicate ulterior.

 

            Concursul constă în următoarele etape succesive şi anume:

 1. selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul

 

 

În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

 

 

Cerinte pentru postul de medic veterinar, gradul II, S, – studii superioare de medicina veterinara, licentiat, cu vechime peste 1 an în specialitatea studiilor.

 

       Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 • Disciplina: Anatomia animalelor
 • Sistemul limfatic;
 • Formațiunile din cavitatea abdominală la animale;
 • Regiunea hipogastrică;
 • Regiunile autopodiului toracic și pelvin la ecvine;
  1. Disciplina: Fiziologie
 • Hematiile: funcții, compoziție, particularități metabolice, proprietăți;
 • Circulația sîngelui în artere : presiune arteriala, reglarea ei, pulsul arterial;
 • Digestia la rumegătoare: rumegarea , erucția, motricitatea compartimentelor gastrice;
  1. Disciplina: Fiziopatologie
 • Sindromul general de adaptare;
 • Fiziopatologia șocului;
 • Fiziopatologia inflației
 • Fiziopatologia homeostaziei termice;
 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;
 1. Disciplina: Semiologie
 • Examenul general al animalului;
 • Examenul urinei;
 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;
 • Examenul aparatului cardiovascular;
 • Examenul sistemului nervos;
 1. Disciplina: Farmacologie
 • Antiseptice și dezinfectante: nestabile, stabile;
 • Substanțe chimioterapice;
 • Sulfamide;
 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;
 1. Disciplina: Medicina legală
 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasă, pneumonia cu virus sincitial, etc);
 • Bolile porcilor ( gastroenterita transmisibilă, pesta porcină, boala lui Glaser );
 • Bolile găinilor ( bursita infecțioasă aviară, pseudopesta aviară, etc.);

 

 1. Legea nr. 205/2004-republicata – privind protectia animalelor;
 2. Legea Gradinilor Zoologice si Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizata);
 3. Directiva Consiliului 1999/22/CE privind animalele salbatice din Gradinile Zoologice;
 4. Statutul medicului veterinar
 5. Cerințele pentru disciplinele din domeniul medical veterinar mai sus enumerate, se regasesc in bibliografie:

           Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

           Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

           Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicală Veterinară;

           Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinară;

           Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor și bolilor prionice la animale;

   

Cerințe pentru postul de șef birou, gradul II, S,

   studii superioare (tehnice, economice, juridice) cu diploma de licență,

 • cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice,
 • cu vechime peste 5 ani în specialitatea studiilor și minim 3 ani în achizitii publice.

 

    Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 

 1. 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);

2.Partea a III a -Administratie Publica Locala si Titlul I si III al părții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 1. 3. Legea nr. 53 – privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. 4. Legea nr. 22/1969 (actualizată) – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
 3. 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. 6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
 5. 7. H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului  de receptie a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 6. 8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile și completarile ulterioare;
 7. 9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
 8. 10. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 9. 11. O.M.F.P. nr. 2861/2009pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv
 10. 12. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă

 

             Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G nr. 1027/2014, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

Data limită de depunere a dosarelor: 14.09.2022, ora 16

– Afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 15.09.2022

– Termen contestaţie selecţie dosare de concurs: 16.09.2022

– Termen solutionare contestatie selectie dosare de concurs: 19.09.2022

 

Proba scrisă: 22.09.2022, ora 10,00

– Notare şi comunicare rezultate proba scrisă: 26.09.2022

– Termen contestaţie rezultate proba scrisă: 27.09.2022

– Termen soluţionare contestaţie proba scrisă: 28.09.2022

 

Interviu: 28.09.2022

Notare şi comunicare rezultate interviu: 29.09.2022

– Termen contestaţie rezultate interviu: 30.09.2022

– Termen soluţionare contestatie interviu: 03.10.2022

 

Afişare rezultate finale concurs: 04.10.2022

 

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele original, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Gradinii Zoologice, telefon 0268/ 337787

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 14.09.2022, ora 16.      

 

Data afişării anunţului:  31.08.2022

 

 

PROCES – VERBAL CU  REZULTATELE FINALE

 

 obținute de candidații înscriși la concursul organizat în intervalul  22.07.2022 – 28.07.2022, pentru  ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante de: medic veterinar S gradul II,  referent IA cu atribuții de tehnician veterinar, muncitor calificat tr.I – îngrijitor animale, și un post contractual  de conducere vacant,  de șef  birou Administrativ- Achiziții S gradul II  

 

 

Nr.

crt.

Nr. și data înregistrării  dosarului de concurs

Postul  contractual vacant

Rezultatul etapei

selecția dosarelor de înscriere

Punctajul obținut la proba scrisă

 

Punctajul obținut la proba interviu

Punctaj

final

Rezultat

final

 

1

2125 /13.07.2022

Medic veterinar S, gradul II

ADMIS

70

90

80

 ADMIS

2

2140/14.07.2022

Muncitor calificat tr.I

ADMIS

70

86.66

78.33

ADMIS

3

2052/04.07.2022

Referent IA

ADMIS

70

80

75

RESPINS

4

2084/07.07.2022

Referent IA

ADMIS

58

96.66

77.33

ADMIS

5

2118/12.07.2022

Șef birou administrativ achiziții S gradul II

ADMIS

56

56

RESPINS

6

2110/11.07.2022

Șef birou administrativ achiziții S gradul II

ADMIS

49

49

RESPINS

Data afișării: 03.08.2022  ora 09.50

 

 

PROCES- VERBAL

 

privind rezultatele obținute în urma susținerii INTERVIULUI din data de 28.07.2022, ale candidaților, pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante: medic veterinar S gradul II, referent IA cu atribuții de tehnician veterinar,  muncitor calificat tr.I,   

Având în vedere prevederile art. 24 si 29 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituită în baza deciziei Directorului Grădinii Zoologice Brașov, nr.55/2022, comunică următorul rezultat al interviului:

            

            

Nr.

crt.

DOSAR

Număr si data

POSTUL ptr. care candidează

Punctajul

obtinut la proba interviu

Punctajul

minim  pentru promovare

Rezultatul

probei interviu

 

1

 

2125/13/07/2022

Medic veterinar S gradul II

     90,00   puncte

      50 puncte

          Admis

2

 

2140/14/07/2022

Muncitor calificat tr.I

     86.66  puncte

      50 puncte

         Admis

3

 

2052/04/07/2022

Referent IA

      80,00  puncte

      50 puncte

         Admis

4

 

2084/07/07/2022

Referent IA

      96,66 puncte

       50 puncte

         Admis

      Notă: Eventualele contestații pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor, la sediul instituției din str. Brazilor, nr.1 Brasov.

      Rezultatele finale ale concursului desfășurat în perioada 22.07.2022-28.07.2022, se vor afișa după expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

 

ANUNȚ

 

 

Privind rezultatele pentru proba scrisă la concursul desfășurat la Grădina Zoologică Brașov, în data de 22.07.2022, pentru  următoarele posturi contractuale vacante de: muncitor calificat I, referent IA cu atribuții de tehnician veterinar, medic veterinar, șef birou administrativ – achiziții.

            

            

Nr.

crt.

 Nr. dosar

concurs

Postul ptr. care candidează

Punctajul

obtinut la proba scrisa

Rezultatul  probei scrise

admis/respins

1

2125

Medic veterinar

70 puncte

admis

2

2140

Muncitor calif. I

70 puncte

admis

3

2052

Referent IA

70 puncte

admis

4

2084

Referent IA

58 puncte

admis

5

2118

Șef birou administrativ achiziții

56 puncte

respins

6

2110

Șef birou administrativ achiziții

49 puncte

respins

           In conformitate cu art. 28 alin. 3 din H.G.nr. 286/2011- actualizată  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, și minimum 70 de puncte pentru funcția contractuală de conducere.

          Candidații declarați ,, admis’’ se vor prezenta în data de 28.07. 2022, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

          Contestațiile se vor depune până în data de 26.07.2022.

       

Afișat astăzi, 25.07. 2022, ora 13.30

 

 

ANUNŢ

                              

 

     Având în vedere prevederile art. 19 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante a efectuat selecția dosarelor de concurs înregistrate astfel:

  

Nr.

Crt.

Număr dosar candidat

Funcția

contractuală

Rezultatul

selecției

Motivul

respingerii

dosarului

1

Nr. 2118/12.07.2022

Sef birou administrativ achizitii grad II S

Admis

2

 

Nr. 2110/11.07.2022

Sef birou administrativ achizitii grad II S

Admis

3

 

Nr. 2052/04.07.2022

Referent IA- tehnician veterinar

Admis

4

Nr. 2140/14.07.2022

Muncitor calificat tr.I

Ingrjitor animale

Admis

5

Nr. 2125/13.07.2022

 

Medic veterinar

Admis

6

Nr. 2084/07.07.2022

Referent IA- tehnician veterinar

Admis

 

 

 

ANUNŢ

 

Grădina Zoologică Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale vacante, în cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului:

1 post muncitor calificat tr.I, M/G

– 1 post referent IA, M – cu atribuții de tehnician veterinar,

– 1 post medic veterinar, gradul II, S ;      

 

si in cadrul Biroului Administrativ – Achizitii:

– 1 post Șef birou, gradul II, S       

 

            Condiţiile de desfăşurare  a concursului

            

            Data organizării: 22.07.2022

 

Proba scrisă:  în data de 27.07.2022, ora 10,00, la sediul Grădinii Zoologice Braşov  

                                    Str. Brazilor nr.1

            Interviul: data şi ora vor fi comunicate ulterior.

 

            Concursul constă în următoarele etape succesive şi anume:

 1. selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul

În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

 

Cerinte pentru postul de muncitor calificat I , M/G – studii gimnaziale/liceale, vechime in munca 4 ani

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002, actualizată;
 2. Legea nr. 205/2004- privind protecția animalelor , actualizată;
 3. Directiva Consiliului1999/22/CE- privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;
 4. Ordinul nr. 1798- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, Anexa V;

 

Cerințe pentru postul de referent IA, M, cu atribuții de tehnician veterinar  – studii  liceale de specialitate în domeniul sanitar veterinar (cu diplomă de bacalaureat), vechime în specialitatea studiilor 3 ani.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea nr. 205/2004-republicata-privind protecția animalelor/modificată și completată prin Legea nr. 9/2008
 2. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002, actualizată
 3. Ordinul nr. 1798- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, Anexa V
 4. Disciplina: Anatomia animalelor
 • Sistemul limfatic;
 • Formațiunile din cavitatea abdominală la animale;
 • Regiunea hipogastrică;
 • Regiunile autopodiului toracic și pelvin la ecvine;
  1. Disciplina: Fiziologie
 • Hematiile: funcții, compoziție, particularități metabolice, proprietăți;
 • Circulația sîngelui în artere : presiune arteriala, reglarea ei, pulsul arterial;
 • Digestia la rumegătoare: rumegarea , erucția, motricitatea compartimentelor gastrice;
  1. Disciplina: Fiziopatologie
 • Sindromul general de adaptare;
 • Fiziopatologia șocului;
 • Fiziopatologia inflației
 • Fiziopatologia homeostaziei termice;
 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;
 1. Disciplina: Semiologie
 • Examenul general al animalului;
 • Examenul urinei;
 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;
 • Examenul aparatului cardiovascular;
 • Examenul sistemului nervos;
 1. Disciplina: Farmacologie
 • Antiseptice și dezinfectante: nestabile, stabile;
 • Substanțe chimioterapice;
 • Sulfamide;
 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;
 1. Disciplina: Medicina legală
 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasă, pneumonia cu virus sincitial, etc);
 • Bolile porcilor ( gastroenterita transmisibilă, pesta porcină, boala lui Glaser );
 • Bolile găinilor ( bursita infecțioasă aviară, pseudopesta aviară, etc.);

   Bibliografie pentru disciplinele mai sus menționate:

   Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

   Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

   Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicala Veterinara;

   Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinara;

   Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor si bolilor prionice la animale;  

 

Cerinte pentru postul de medic veterinar, gradul II, S, – studii superioare de medicina veterinara, licentiat, cu vechime peste 1 an în specialitatea studiilor.

    Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea nr. 205/2004-republicata – privind protectia animalelor;
 2. Legea Gradinilor Zoologice si Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizata);
 3. Directiva Consiliului 1999/22/CE privind animalele salbatice din Gradinile Zoologice;
 4. Statutul medicului veterinar
 5. Cerințele pentru disciplinele din domeniul medical veterinar mai sus enumerate, sunt obligatorii și pentru postul de medic veterinar cu următoarea bibliografie:

  Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

   Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

   Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicală Veterinară;

   Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinară;

   Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor și bolilor prionice la animale;

   

 

Cerințe pentru postul de șef birou, gradul II, S,

   studii superioare (tehnice, economice, juridice) cu diploma de licență,

 • cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice,
 • cu vechime peste 5 ani în specialitatea studiilor și minim 3 ani în achizitii publice.

    Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 2. Partea a III a -Administratie Publica Locala si Titlul I si III al părții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 53 – privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr. 22/1969 (actualizată) – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
 7. G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile și completarile ulterioare;
 9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201 0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
 10. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 11. M.F.P. nr. 2861/2009pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv
 12. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă

 

             Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G nr. 1027/2014, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

Data limită de depunere a dosarelor: 14.07.2022, ora 16

– Afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 15.07.2022

– Termen contestaţie selecţie dosare de concurs: 18.07.2022

– Termen solutionare contestatie selectie dosare de concurs: 19.07.2022

 

Proba scrisă: 22.07.2022, ora 10,00

– Notare şi comunicare rezultate proba scrisă: 25.07.2022

– Termen contestaţie rezultate proba scrisă: 26.07.2022

– Termen soluţionare contestaţie proba scrisă: 27.07.2022

 

Interviu: 28.07.2022

Notare şi comunicare rezultate interviu: 29.07.2022

– Termen contestaţie rezultate interviu: 01.08.2022

– Termen soluţionare contestatie interviu: 02.08.2022

 

Afişare rezultate finale concurs: 03.08.2022

 

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele original, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Gradinii Zoologice, telefon 0268/ 337787

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 14.07.2022, ora 16.      

 

 

ANUNȚ

Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de:   

 • muncitor calificat I – studii gimnaziale /liceale, nu se dolicita vechime,, un post.

          Dosarele se depun până în data de  30.05.2022 , la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov.

 Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 08.06.2022 ora 10,00.

 Proba interviului se va desfăsura în data de 15.06.2022, ora 10,00.

            Pentru a ocupa un post contractual vacant,  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografie pentru postul de muncitor I I

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 2. Legea nr.205/2004-privind protecția animalelor (republicată).
 3. Directiva Consiliului 1999/22 /CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice.
 4. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a atorizației de mediu, Anexa V.

 

ANUNŢ

Privind rezultatul final obținut la concursul desfășurat în data de 20.12.2021, respectiv 21.12.2021, în vederea ocupării postului vacant de  muncitor calificat I, din cadrul Grădinii Zoologice Braşov

 

In conformitate cu H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant…………….a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice” și art. 30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii- republicată, privind condițiile de angajare a personalului în unitățile bugetare, comisia de concurs constituita în baza deciziei nr.33/2021, comunică rezultatul final astfel:

 

 

Nr.

crt.

DOSAR

Numar si data

Postul ptr.care

candideaza

Media obtinuta proba scrisa

 

 

Media

obtinuta

Proba

interviu

Punctajul final

ADMIS / RESPINS

 

1

3661/09.12.2021

Muncitor calificat tr.I

80.00 puncte

90.00 puncte

85.00 puncte

ADMIS

 

 

ANUNŢ

 

Privind rezultatele obținute la proba scrisă la concursul desfășurat în data de 20.12.2021, pentru  postul vacant de muncitor calificat I.

Avand în vedere prevederile art. 21 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contactual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituită în baza deciziei Directorului Grădinii Zoologice Brașov, nr.33 /2021, a efectuat corectarea lucrărilor după cum urmează:

            

            

Nr.

crt.

DOSAR

Număr și data

POSTUL pentru  care candidează

Serviciul

Punctajul

obtinut la proba scrisa

Decizia

comisiei de  concurs

 

1

3661/09.12.2021

Muncitor calif. I

O.A.P.M.

80.00 puncte

admis

 

Interviul va avea loc în data de 21.12.2021, la ora 9  la sediul Grădinii Zoologice Brașov din str. Brazilor nr.1.

 

ANUNŢ

Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de:   

 • muncitor calificat I – studii gimnaziale /liceale
 • nu se solicită vechime

          Dosarele se depun până în data de  13.12.2021, la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov.

 Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 20.12.2021 ora 10,00.

 Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

           

Pentru a ocupa un post contractual vacant,  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • ,, a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.,,

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Bibliografie pentru postul de muncitor I

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 1. Legea nr.205/2004-privind protecția animalelor (republicată).
 2. Directiva Consiliului 1999/22 /CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice.
 3. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a atorizației de mediu, Anexa V.

 

 

ANUNŢ

 Privind rezultatele obținute la proba scrisă la concursul desfășurat în data de 27.10.2021, pentru  postul vacant de muncitor calificat II.

Avand în vedere prevederile art. 21 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contactual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituita in baza deciziei Directorului Gradinii Zoologice Brasov, nr.27/2021, a efectuat corectarea lucrărilor după cum urmează:

                         

Nr.

crt.

DOSAR

Număr și data

POSTUL pentru  care candidează

Serviciul

Punctajul

obtinut la proba scrisa

Decizia

comisiei de  concurs

 

1

2956/11.10.2021

Muncitor calif. II

O.A.P.M.

51.66

admis

2

2953/11.10.2021

Muncitor calif. II

O.A.P.M.

30.00

respins

Interviul va avea loc în data de 01.11.2021, la ora 9  la sediul Grădinii Zoologice Brașov din str. Brazilor nr.1.

 

 

ANUNȚ CONCURS

05.10.2021

Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de:   

 • muncitor calificat II – studii gimnaziale /liceale

          Dosarele se depun până în data de  19.10.2021, la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov.

 Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 27.10.2021 ora 10,00.

 Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

 

            Pentru a ocupa un post contractual vacant,  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunosc limba română, scris și vorbit;
 • c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) au capacitate deplină de exercițiu;
 • e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Bibliografie pentru postul de muncitor I I

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 1. Legea nr.205/2004-privind protecția animalelor (republicată).
 2. Directiva Consiliului 1999/22 /CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice.
 3. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a atorizației de mediu, Anexa V.

 

 

 

 

 

ANUNȚ CONCURS

Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de:   

 • muncitor calificat II – studii gimnaziale /liceale, 3 ani vechime în muncă, un post.

          

Dosarele se depun până în data de  28.09.2021, ora 16 , la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov.

 Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 08.10.2021 ora 10,00.

 Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

             Pentru a ocupa un post contractual vacant,  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografie pentru postul de muncitor I I

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 1. Legea nr.205/2004-privind protecția animalelor (republicată).
 2. Directiva Consiliului 1999/22 /CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice.
 3. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a atorizației de mediu, Anexa V.

 

 

 

ANUNŢ

Privind rezultatele finale obţinute  la concursul desfășurat în zilele de

 30.10.2020, 05.11.2020.06.11.2020.

 

Având în vedere prevederile art. 30 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituită în baza deciziei Directorului Grădinii Zoologice Brașov nr.72/2020, a efectuat calcularea punctajului final după cum urmează:

 

 

Pentru postul de inspector de specialitate

 

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

 ( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte )

Punctaj final

( puncte )

Rezultat final

Admis/Respins

1

 

2812/13.10.2020

Inspector sp.

78

96,66

87,33

Admis

2

 

2825/14.10.2020

Inspector sp.

61

90

75,50

Respins

3

 

 

2843/15.10.2020

Inspector sp.

50

90

70

Respins

4

 

2827/14.10.2020

Inspector sp.

20

Respins

 

 

Pentru postul de doctor veterinar

            

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

 ( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte)

Punctaj final

( puncte )

Rezultat final

Admis/

Respins

1

 

 

2857/15.10.2020

 

Doctor veterinar

40

 

Respins

 

 

Pentru postul de casier

 

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

 ( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte)

Punctaj final

( puncte )

Rezultat final

Admis/

Respins

1

 

2920/21.10.2020

casier

84,50

93,33

88,91

Admis

2

 

2823/14.10.2020

casier

73

93,33

83,16

Respins

3

 

2893/19.10.2020

casier

69

93,33

81,16

Respins

4

 

2899/19.10.2020

casier

70

90

80

Respins

5

 

2835/14.10.2020

casier

54

95

74,50

Respins

6

 

2909/20.10.2020

casier

60

85

72,50

Respins

7

 

2886/16.10.2020

casier

63

80

71,50

Respins

8

 

2892/19.10.2020

casier

55 puncte

Respins

9

 

2891/19.10.2020

casier

26 puncte

Respins

10

 

2844/15.10.2020

casier

Absent

Absent

 

 

Pentru postul de muncitor I

 

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

 ( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte)

Punctaj final

( puncte )

Rezultat final

Admis/

Respins

1

 

2909/20.10.2020

muncitor I

100

100

100

Admis

2

 

2923/21.10.2020

muncitor I

90

100

95

Admis

3

 

2904/20.10.2020

muncitor I

75

100

87,50

Respins

4

 

2826/14.10.2020

muncitor I

55

93,33

74,16

Respins

5

 

2921/21.10.2020

muncitor I

45

Respins

6

 

2824/14.10.2020

muncitor I

25

Respins

7

 

2798/12.10.2020

muncitor I

20

Respins

8

 

2890/19.10.2020

muncitor I

15 puncte

Respins

 

 

Pentru postul de muncitor III

 

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

 ( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte)

Punctaj final

( puncte)

Rezultat final

Admis/

Respins

1

 

2784/09.10.2020

muncitor III

100

100

100

Admis

2

 

2903/20.10.2020

muncitor III

60

98,33

79,16

Respins

 

 

 

 

 

 

Rezultatele obţinute la proba interviului susținută în data de 06.11.2020 pentru postul de inspector de specialitate, muncitor I

și muncitor III.

Nr. crt.

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1

 

2825/14.10.2020

Inspector sp.

90 puncte

Admis

2

 

2812/13.10.2020

Inspector sp.

96,66 puncte

Admis

3

 

2843/15.10.2020

Inspector sp.

90 puncte

Admis

4

 

2909/20.10.2020

muncitor I

100 puncte

Admis

5

 

2826/14.10.2020

muncitor I

93,33 puncte

Admis

6

 

2923/21.10.2020

muncitor I

100 puncte

Admis

7

 

2904/20.10.2020

muncitor I

100 puncte

Admis

8

 

2903/20.10.2020

muncitor III

98,33 puncte

Admis

9

 

2784/09.10.2020

muncitor III

100 puncte

Admis

 

 

 

 

Rezultatele obţinute la proba interviului susținută în data de 05.11.2020 pentru postul de casier.

Nr. crt.

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

1

 

2899/19.10.2020

casier

90 puncte

Admis

2

 

2886/16.10.2020

casier

80 puncte

Admis

3

 

2892/19.10.2020

casier

Absent

Respins

4

 

2893/19.10.2020

casier

93,33 puncte

Admis

5

 

2823/14.10.2020

casier

93,33 puncte

Admis

6

 

2920/21.10.2020

casier

93,33 puncte

Admis

7

 

2909/20.10.2020

casier

85 puncte

Admis

8

 

2835/14.10.2020

casier

95 puncte

Admis

 

 

Rezultatele obţinute la proba scrisă la concursul desfășurat în data de 30.10.2020.

Având în vedere prevederile art. 20 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituită în baza deciziei Directorului Gradinii Zoologice Brasov nr.72/2020, a efectuat corectarea lucrărilor după cum urmează:

            

            

Nr. crt.

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1

 

2825/14.10.2020

Inspector sp.

61 puncte

Admis

2

 

2812/13.10.2020

Inspector sp.

78 puncte

Admis

3

 

2827/14.10.2020

Inspector sp.

20 puncte

Respins

4

 

2843/15.10.2020

Inspector sp.

50 puncte

Admis

5

 

2857/15.10.2020

Doctor veterinar

40 puncte

Respins

6

 

2899/19.10.2020

casier

70 puncte

Admis

7

 

2886/16.10.2020

casier

63 puncte

Admis

8

 

2892/19.10.2020

casier

55 puncte

Admis

9

 

2893/19.10.2020

casier

69 puncte

Admis

10

 

2891/19.10.2020

casier

26 puncte

Respins

11

 

2823/14.10.2020

casier

73 puncte

Admis

12

 

2920/21.10.2020

casier

84,50 puncte

Admis

13

 

2909/20.10.2020

casier

60 puncte

Admis

14

 

2844/15.10.2020

casier

Absent

Absent

15

 

2835/14.10.2020

casier

54 puncte

Admis

16

 

2890/19.10.2020

muncitor I

15 puncte

Respins

17

 

2909/20.10.2020

muncitor I

100 puncte

Admis

18

 

2826/14.10.2020

muncitor I

55 puncte

Admis

19

 

2798/12.10.2020

muncitor I

20 puncte

Respins

20

 

2923/21.10.2020

muncitor I

90 puncte

Admis

21

 

2921/21.10.2020

muncitor I

45 puncte

Respins

22

 

2904/20.10.2020

muncitor I

75 puncte

Admis

23

 

2824/14.10.2020

muncitor I

25 puncte

Respins

24

 

2903/20.10.2020

muncitor III

60 puncte

Admis

25

 

2784/09.10.2020

muncitor III

100 puncte

Admis

 

 

Proba interviului pentru candidații care au promovat proba scrisă pentru funcția de casier  va avea loc în data de 05.11.2020, ora 8,30 la sediul Grădinii Zoologice Brașov.

 

Proba interviului pentru candidații care au promovat proba scrisă pentru funcția de inspector de specialitate va avea loc în data de 06.11.2020, ora 8,30 la sediul Grădinii Zoologice Brașov.

 

Proba interviului pentru candidații care au promovat proba scrisă pentru funcția de muncitor I  va avea loc în data de 06.11.2020, ora 8,30 la sediul Grădinii Zoologice Brașov.

 

Proba interviului pentru candidații care au promovat proba scrisă pentru funcția de muncitor III  va avea loc în data de 06.11.2020, ora 8,30 la sediul Grădinii Zoologice Brașov.

 

ANUNŢ CONCURS POSTURI DISPONIBILE

            Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de:              

 • inspector de specialitate, Birou Administrativ Achiziții grad profesional II, studii superioare, licenţiat în ştiinţe economice, vechime minim 3 ani în specialitatea studiilor absolvite (pentru o perioadă de minim 11 luni – un post ) .

Dosarele se depun până în data de  15.10.2020, pentru postul temporar contractual vacant, la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov. Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 30.10.2020 ora 10,00.

 Data și ora probei practice / interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

 

și a functiilor contractual vacante de:

 

 • casier, studii medii, varsta minima 21 ani, vechime în muncă 3 ani (1 post),

 • muncitor calificat I (îngrijitor animale ), Serviciu O.A.P.M. studii gimnaziale, fara vechime (2 posturi),

 • muncitor calificat III,( Birou Administrativ Achiziții ) studii gimnaziale, fara vechime  (1 post),

 • medic veterinar II, studii superioare medicina veterinara, 3 ani și șase luni vechime în specialitate (1 post).

Proba scrisă va avea loc pe data de 30.10.2020 ora 10,00.

       Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

             Dosarele se depun până în data de  22.10.2020, pentru posturile contractuale vacante,  la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov. Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

            Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • d) are capacitate deplină de exercițiu;

 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

   Bibliografie pentru postul de inspector de specialitate, gr. II: 

 1. Legea nr. 191/2002 a gradinilor zoologice si acvariilor publice;

 2. Ordinul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (Anexa V);

 3. Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii (republicata)

 4. Hotararea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

 6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile

 

Bibliografie pentru postul de medic veterinar:

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);

 2. Directiva Consiliului 1999/22/CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;

 3. Legea nr. 205/2004 – republicată – privind protecţia animalelor;

4. Statutul medicului veterinar din 25.10.2016 (actualizat)

 1. Disciplina : Anatomia animalelor

 • Sistemul limfatic;

 • Formaţiunile din cavitatea abdominală la animale;

 • Regiunea hipogastrică;

 • Regiunile autopodiului toracic şi pelvin la ecvine;

 1. Disciplina: Fiziologie

 • Hematiile: funcţii, compoziţie, particularităţi metabolice, proprietăţi;

 • Circulaţia sîngelui în artere: presiune arterială, reglarea ei, pulsul arterial;

 • Transportul sanguin al gazelor respiratorii;

 • Digestia la rumegătoare: rumegarea, eructaţia, motricitatea compartimentelor gastrice;

 1. Disciplina : Fiziopatologie

 • Sindromul general de adaptare;

 • Fiziopatologia şocului;

 • Fiziopatologia inflaţiei;

 • Fiziopatologia homeostaziei termice;

 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;

 1. Disciplina: Semiologie

 • Examenul general al animalului;

 • Examenul urinei;

 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;

 • Examenul aparatului cardiovascular;

 • Examenul sistemului nervos;

 1. Disciplina: Farmacologie

 • Antiseptice şi dezinfectante: nestabile, stabile;

 • Substanţe chimioterapice;

 • Sulfamide;

 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;

 1. Disciplina: Medicina legală

 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasa, pneumonia cu virus sincitial, etc);

 • Bolile porcilor (gastroenterita transmisibilă, Pesta porcină, Boala lui Glaser);

 • Bolile găinilor ( bursita infecţioasă aviară, pseudopesta aviară, etc)

               Bibliografie pentru disciplinele mai sus menţionate:

               Spataru  C. – 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003; – Anatomia animalelor

               Nicolae C. – 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

               Vulpe V. – 2005 – Semiologie Medicală Veterinară;

               Nastasa V. – 2005 – Farmacologie veterinară;

               Paul I. – 2012 – Etiomorfopatologia virozelor şi a bolilor prionice la animale;

 

Bibliografie pentru postul de casier: 

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191 /2002, {actualizata);

2 .Legea n: 22 /1969 ( actualizată )privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ;

 1. Ordin Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 ~ privind documentele financiar contabile;

 2. Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii (republicata)

 

Bibliografie pentru postul de muncitor I ( ingrijitor animale ):

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);

 2. Directiva Consiliului 1999/22/CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;

 3. Legea nr. 205/2004 – republicată – privind protecţia animalelor;

 4. Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, Anexa V

 

Bibliografie pentru postul de muncitor III :

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);

 2. Legea nr.53/2003-privind Codul muncii (republicata)

 

 

Anunț publicat în data de 08.10.2020