ANUNŢ

Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de:   

 • muncitor calificat I – studii gimnaziale /liceale
 • nu se solicită vechime

          Dosarele se depun până în data de  13.12.2021, la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov.

 Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 20.12.2021 ora 10,00.

 Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

           

Pentru a ocupa un post contractual vacant,  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • ,, a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.,,

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Bibliografie pentru postul de muncitor I

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 1. Legea nr.205/2004-privind protecția animalelor (republicată).
 2. Directiva Consiliului 1999/22 /CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice.
 3. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a atorizației de mediu, Anexa V.

 

 

ANUNŢ

 Privind rezultatele obținute la proba scrisă la concursul desfășurat în data de 27.10.2021, pentru  postul vacant de muncitor calificat II.

Avand în vedere prevederile art. 21 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contactual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituita in baza deciziei Directorului Gradinii Zoologice Brasov, nr.27/2021, a efectuat corectarea lucrărilor după cum urmează:

                         

Nr.

crt.

DOSAR

Număr și data

POSTUL pentru  care candidează

Serviciul

Punctajul

obtinut la proba scrisa

Decizia

comisiei de  concurs

 

1

2956/11.10.2021

Muncitor calif. II

O.A.P.M.

51.66

admis

2

2953/11.10.2021

Muncitor calif. II

O.A.P.M.

30.00

respins

Interviul va avea loc în data de 01.11.2021, la ora 9  la sediul Grădinii Zoologice Brașov din str. Brazilor nr.1.

 

 

ANUNȚ CONCURS

05.10.2021

Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de:   

 • muncitor calificat II – studii gimnaziale /liceale

          Dosarele se depun până în data de  19.10.2021, la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov.

 Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 27.10.2021 ora 10,00.

 Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

 

            Pentru a ocupa un post contractual vacant,  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunosc limba română, scris și vorbit;
 • c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) au capacitate deplină de exercițiu;
 • e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Bibliografie pentru postul de muncitor I I

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 1. Legea nr.205/2004-privind protecția animalelor (republicată).
 2. Directiva Consiliului 1999/22 /CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice.
 3. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a atorizației de mediu, Anexa V.

 

 

 

 

 

ANUNȚ CONCURS

Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de:   

 • muncitor calificat II – studii gimnaziale /liceale, 3 ani vechime în muncă, un post.

          

Dosarele se depun până în data de  28.09.2021, ora 16 , la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov.

 Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 08.10.2021 ora 10,00.

 Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

             Pentru a ocupa un post contractual vacant,  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografie pentru postul de muncitor I I

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 1. Legea nr.205/2004-privind protecția animalelor (republicată).
 2. Directiva Consiliului 1999/22 /CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice.
 3. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a atorizației de mediu, Anexa V.

 

 

 

ANUNŢ

Privind rezultatele finale obţinute  la concursul desfășurat în zilele de

 30.10.2020, 05.11.2020.06.11.2020.

 

Având în vedere prevederile art. 30 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituită în baza deciziei Directorului Grădinii Zoologice Brașov nr.72/2020, a efectuat calcularea punctajului final după cum urmează:

 

 

Pentru postul de inspector de specialitate

 

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

 ( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte )

Punctaj final

( puncte )

Rezultat final

Admis/Respins

1

Ciolacu Mădălina

2812/13.10.2020

Inspector sp.

78

96,66

87,33

Admis

2

Botez Paul Sabin

2825/14.10.2020

Inspector sp.

61

90

75,50

Respins

3

Pascu Mariana Simmona

 

2843/15.10.2020

Inspector sp.

50

90

70

Respins

4

Homorodeanu Ana

2827/14.10.2020

Inspector sp.

20

Respins

 

 

Pentru postul de doctor veterinar

            

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

 ( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte)

Punctaj final

( puncte )

Rezultat final

Admis/

Respins

1

Dudaș Cristian Dorin

 

2857/15.10.2020

 

Doctor veterinar

40

 

Respins

 

 

Pentru postul de casier

 

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

 ( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte)

Punctaj final

( puncte )

Rezultat final

Admis/

Respins

1

Gorga Vasilica

2920/21.10.2020

casier

84,50

93,33

88,91

Admis

2

Cutureanu Mihaela Liliana

2823/14.10.2020

casier

73

93,33

83,16

Respins

3

Constantin Nicoleta

2893/19.10.2020

casier

69

93,33

81,16

Respins

4

Beldescu Elena Carmen

2899/19.10.2020

casier

70

90

80

Respins

5

Vaida Daniela

 

2835/14.10.2020

casier

54

95

74,50

Respins

6

Iordănete Mihaela

2909/20.10.2020

casier

60

85

72,50

Respins

7

Bostan Marieta Ileana

2886/16.10.2020

casier

63

80

71,50

Respins

8

Caizer Anca Maria

2892/19.10.2020

casier

55 puncte

Respins

9

Croitoru Maria

2891/19.10.2020

casier

26 puncte

Respins

10

Munteanu Alina Elena

2844/15.10.2020

casier

Absent

Absent

 

 

Pentru postul de muncitor I

 

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

 ( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte)

Punctaj final

( puncte )

Rezultat final

Admis/

Respins

1

Ardelean Sorina

 

2909/20.10.2020

muncitor I

100

100

100

Admis

2

Macxim Florian Călin

 

2923/21.10.2020

muncitor I

90

100

95

Admis

3

Pătru Ștefan Mircea

2904/20.10.2020

muncitor I

75

100

87,50

Respins

4

Bodor Adrian

2826/14.10.2020

muncitor I

55

93,33

74,16

Respins

5

Mariș Adrian Gelu

2921/21.10.2020

muncitor I

45

Respins

6

Savin Lăcrămioara

2824/14.10.2020

muncitor I

25

Respins

7

Guzu Fănica

2798/12.10.2020

muncitor I

20

Respins

8

Apopei Daniel Ionuț

2890/19.10.2020

muncitor I

15 puncte

Respins

 

 

Pentru postul de muncitor III

 

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

 ( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte)

Punctaj final

( puncte)

Rezultat final

Admis/

Respins

1

Sboiu Viorica   

2784/09.10.2020

muncitor III

100

100

100

Admis

2

Pătru Cosînziana

 

2903/20.10.2020

muncitor III

60

98,33

79,16

Respins

 

 

 

 

 

 

Rezultatele obţinute la proba interviului susținută în data de 06.11.2020 pentru postul de inspector de specialitate, muncitor I

și muncitor III.

Nr. crt.

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1

Botez Paul Sabin

2825/14.10.2020

Inspector sp.

90 puncte

Admis

2

Ciolacu Mădălina

2812/13.10.2020

Inspector sp.

96,66 puncte

Admis

3

Pascu Mariana Simona

2843/15.10.2020

Inspector sp.

90 puncte

Admis

4

Ardelean Sorina

2909/20.10.2020

muncitor I

100 puncte

Admis

5

Bodor Adrian

2826/14.10.2020

muncitor I

93,33 puncte

Admis

6

Macxim Florian Călin

2923/21.10.2020

muncitor I

100 puncte

Admis

7

Pătru Ștefan Mircea

2904/20.10.2020

muncitor I

100 puncte

Admis

8

Pătru Cosînziana

2903/20.10.2020

muncitor III

98,33 puncte

Admis

9

Sboiu Viorica    

2784/09.10.2020

muncitor III

100 puncte

Admis

 

 

 

 

Rezultatele obţinute la proba interviului susținută în data de 05.11.2020 pentru postul de casier.

Nr. crt.

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

1

Beldescu Elena Carmen

2899/19.10.2020

casier

90 puncte

Admis

2

Bostan Marieta Ileana

2886/16.10.2020

casier

80 puncte

Admis

3

Caizer Anca Maria

2892/19.10.2020

casier

Absent

Respins

4

Constantin Nicoleta

2893/19.10.2020

casier

93,33 puncte

Admis

5

Cutureanu Mihaela Liliana

2823/14.10.2020

casier

93,33 puncte

Admis

6

Gorga Vasilica

2920/21.10.2020

casier

93,33 puncte

Admis

7

Iordănete Mihaela

2909/20.10.2020

casier

85 puncte

Admis

8

Vaida Daniela

2835/14.10.2020

casier

95 puncte

Admis

 

 

Rezultatele obţinute la proba scrisă la concursul desfășurat în data de 30.10.2020.

Având în vedere prevederile art. 20 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituită în baza deciziei Directorului Gradinii Zoologice Brasov nr.72/2020, a efectuat corectarea lucrărilor după cum urmează:

            

            

Nr. crt.

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

1

Botez Paul Sabin

2825/14.10.2020

Inspector sp.

61 puncte

Admis

2

Ciolacu Mădălina

2812/13.10.2020

Inspector sp.

78 puncte

Admis

3

Homorodeanu Ana

2827/14.10.2020

Inspector sp.

20 puncte

Respins

4

Pascu Mariana Simona

2843/15.10.2020

Inspector sp.

50 puncte

Admis

5

Dudaș Cristian Dorin

2857/15.10.2020

Doctor veterinar

40 puncte

Respins

6

Beldescu Elena Carmen

2899/19.10.2020

casier

70 puncte

Admis

7

Bostan Marieta Ileana

2886/16.10.2020

casier

63 puncte

Admis

8

Caizer Anca Maria

2892/19.10.2020

casier

55 puncte

Admis

9

Constantin Nicoleta

2893/19.10.2020

casier

69 puncte

Admis

10

Croitoru Maria

2891/19.10.2020

casier

26 puncte

Respins

11

Cutureanu Mihaela Liliana

2823/14.10.2020

casier

73 puncte

Admis

12

Gorga Vasilica

2920/21.10.2020

casier

84,50 puncte

Admis

13

Iordănete Mihaela

2909/20.10.2020

casier

60 puncte

Admis

14

Munteanu Alina Elena

2844/15.10.2020

casier

Absent

Absent

15

Vaida Daniela

2835/14.10.2020

casier

54 puncte

Admis

16

Apopei Daniel Ionuț

2890/19.10.2020

muncitor I

15 puncte

Respins

17

Ardelean Sorina

2909/20.10.2020

muncitor I

100 puncte

Admis

18

Bodor Adrian

2826/14.10.2020

muncitor I

55 puncte

Admis

19

Guzu Fănica

2798/12.10.2020

muncitor I

20 puncte

Respins

20

Macxim Florian Călin

2923/21.10.2020

muncitor I

90 puncte

Admis

21

Mariș Adrian Gelu

2921/21.10.2020

muncitor I

45 puncte

Respins

22

Pătru Ștefan Mircea

2904/20.10.2020

muncitor I

75 puncte

Admis

23

Savin Lăcrămioara

2824/14.10.2020

muncitor I

25 puncte

Respins

24

Pătru Cosînziana

2903/20.10.2020

muncitor III

60 puncte

Admis

25

Sboiu Viorica    

2784/09.10.2020

muncitor III

100 puncte

Admis

 

 

Proba interviului pentru candidații care au promovat proba scrisă pentru funcția de casier  va avea loc în data de 05.11.2020, ora 8,30 la sediul Grădinii Zoologice Brașov.

 

Proba interviului pentru candidații care au promovat proba scrisă pentru funcția de inspector de specialitate va avea loc în data de 06.11.2020, ora 8,30 la sediul Grădinii Zoologice Brașov.

 

Proba interviului pentru candidații care au promovat proba scrisă pentru funcția de muncitor I  va avea loc în data de 06.11.2020, ora 8,30 la sediul Grădinii Zoologice Brașov.

 

Proba interviului pentru candidații care au promovat proba scrisă pentru funcția de muncitor III  va avea loc în data de 06.11.2020, ora 8,30 la sediul Grădinii Zoologice Brașov.

 

ANUNŢ CONCURS POSTURI DISPONIBILE

            Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de:              

 • inspector de specialitate, Birou Administrativ Achiziții grad profesional II, studii superioare, licenţiat în ştiinţe economice, vechime minim 3 ani în specialitatea studiilor absolvite (pentru o perioadă de minim 11 luni – un post ) .

Dosarele se depun până în data de  15.10.2020, pentru postul temporar contractual vacant, la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov. Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 30.10.2020 ora 10,00.

 Data și ora probei practice / interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

 

și a functiilor contractual vacante de:

 

 • casier, studii medii, varsta minima 21 ani, vechime în muncă 3 ani (1 post),

 • muncitor calificat I (îngrijitor animale ), Serviciu O.A.P.M. studii gimnaziale, fara vechime (2 posturi),

 • muncitor calificat III,( Birou Administrativ Achiziții ) studii gimnaziale, fara vechime  (1 post),

 • medic veterinar II, studii superioare medicina veterinara, 3 ani și șase luni vechime în specialitate (1 post).

Proba scrisă va avea loc pe data de 30.10.2020 ora 10,00.

       Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

             Dosarele se depun până în data de  22.10.2020, pentru posturile contractuale vacante,  la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov. Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

            Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • d) are capacitate deplină de exercițiu;

 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

   Bibliografie pentru postul de inspector de specialitate, gr. II: 

 1. Legea nr. 191/2002 a gradinilor zoologice si acvariilor publice;

 2. Ordinul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (Anexa V);

 3. Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii (republicata)

 4. Hotararea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

 6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile

 

Bibliografie pentru postul de medic veterinar:

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);

 2. Directiva Consiliului 1999/22/CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;

 3. Legea nr. 205/2004 – republicată – privind protecţia animalelor;

4. Statutul medicului veterinar din 25.10.2016 (actualizat)

 1. Disciplina : Anatomia animalelor

 • Sistemul limfatic;

 • Formaţiunile din cavitatea abdominală la animale;

 • Regiunea hipogastrică;

 • Regiunile autopodiului toracic şi pelvin la ecvine;

 1. Disciplina: Fiziologie

 • Hematiile: funcţii, compoziţie, particularităţi metabolice, proprietăţi;

 • Circulaţia sîngelui în artere: presiune arterială, reglarea ei, pulsul arterial;

 • Transportul sanguin al gazelor respiratorii;

 • Digestia la rumegătoare: rumegarea, eructaţia, motricitatea compartimentelor gastrice;

 1. Disciplina : Fiziopatologie

 • Sindromul general de adaptare;

 • Fiziopatologia şocului;

 • Fiziopatologia inflaţiei;

 • Fiziopatologia homeostaziei termice;

 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;

 1. Disciplina: Semiologie

 • Examenul general al animalului;

 • Examenul urinei;

 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;

 • Examenul aparatului cardiovascular;

 • Examenul sistemului nervos;

 1. Disciplina: Farmacologie

 • Antiseptice şi dezinfectante: nestabile, stabile;

 • Substanţe chimioterapice;

 • Sulfamide;

 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;

 1. Disciplina: Medicina legală

 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasa, pneumonia cu virus sincitial, etc);

 • Bolile porcilor (gastroenterita transmisibilă, Pesta porcină, Boala lui Glaser);

 • Bolile găinilor ( bursita infecţioasă aviară, pseudopesta aviară, etc)

               Bibliografie pentru disciplinele mai sus menţionate:

               Spataru  C. – 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003; – Anatomia animalelor

               Nicolae C. – 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

               Vulpe V. – 2005 – Semiologie Medicală Veterinară;

               Nastasa V. – 2005 – Farmacologie veterinară;

               Paul I. – 2012 – Etiomorfopatologia virozelor şi a bolilor prionice la animale;

 

Bibliografie pentru postul de casier: 

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191 /2002, {actualizata);

2 .Legea n: 22 /1969 ( actualizată )privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ;

 1. Ordin Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 ~ privind documentele financiar contabile;

 2. Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii (republicata)

 

Bibliografie pentru postul de muncitor I ( ingrijitor animale ):

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);

 2. Directiva Consiliului 1999/22/CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;

 3. Legea nr. 205/2004 – republicată – privind protecţia animalelor;

 4. Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, Anexa V

 

Bibliografie pentru postul de muncitor III :

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);

 2. Legea nr.53/2003-privind Codul muncii (republicata)

 

 

Anunț publicat în data de 08.10.2020