PROCES – VERBAL cu REZULTATELE FINALE

 

obținute de către candidat la examenul de recrutare desfășurat la Grădina Zoologică în data de 10.04.2024 ( proba scrisă), respectiv 11.04.2024 (proba interviului), pentru postul contractual de referent de specialitate IA SSD –  păsări.

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba   scrisă’’

Punctajul  obținut la ,,proba interviu’’

Punctajul

    final

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

899/28.04.2024

Referent sp. IA OAPM- pasari

50,33

93,33

71,83

ADMIS

 

 

PROCES- VERBAL

cu REZULTATELE  obținute de către candidați la PROBA INTERVIULUI

 

desfășurată în data de 11.04.2024, ora 10 ( proba Interviului), a examenului de recrutare de la Grădina Zoologică Brașov, pentru postul contractual vacant de referent de specialitate IA – păsări.  

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba interviului’’

Punctajul

 maxim

cf. legii

Punctajul

 minim

cf. legii

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

Dosar nr.899/28.03.2024

Referent de specialitate IA SSD – pasari

93,33

100

50

ADMIS

            

 

          In conformitate cu art. 46 alin. 3 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba interviului, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție.

 

PROCES- VERBAL

cu REZULTATELE  obținute de către candidați la PROBA SCRISĂ

 

desfășurată în data de 10.04.2024, ora 10 ( proba scrisă), a examenului de recrutare de la Grădina Zoologică Brașov, pentru postul contractual vacant de referent  de specialitate IA – păsări.  

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba scrisa’’

Punctajul

 maxim

cf. legii

Punctajul

 minim

cf. legii

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

Dosar nr. 899/ 28.03.24

Referent de specialitate IA SSD -păsări

50,33

100

50

ADMIS

            In conformitate cu art. 45 alin. 2 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție.

          Candidații declarați ,, admisi’’ se vor prezenta în data de 16.04. 2024, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

          Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 12.04.2024 până la ora 15.

 

 

                                                                 PROCES – VERBAL

       Incheiat astăzi, 03.04. 2024, cu ocazia selecției dosarelor, pentru concursul care se va desfășura în  data de 10.04.2024, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

 

        Având în vedere prevederile art. 36 art. 37 a din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, constituită în baza deciziei nr. 16/2024, a efectuat selecția dosarelor de concurs  astfel:

 

Nr. crt.

Numar dosar candidat

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii dosarului

1.

899/28.03.2024

ADMIS

2.

920/01.04.2024

Retras dosarul de concurs

 

   Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba scrisă  în data de 10.04.2024, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, din str. Brazilor nr.1, Brașov.  

 

 

ANUNŢ

Grădina Zoologică Braşov, cu sediul în Brașov, str. Brazilor, nr. 1,  organizează în baza art. VII alin. 2, din O.U.G. nr. 115/2023 concurs de recrutare în vederea ocupării postului contractual vacant, de referent de specialitate – pasari IA  SSD, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săpt;

 

 • 1 post de referent IA – păsări – SSD,

ANEXA 2 -formular inscriere concurs

ANEXA 3 model adeverinta

            Condițiile de desfăşurare  a concursului pentru posturile pe perioadă nedeterminată

            Data publicării: 19.03.2024

Proba scrisă: în data de 10.04.2024, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Braşov                                     str. Brazilor nr.1

            Interviul: în data de 16.04.2024, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Brașov

            Data limita până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 10 zile  de la data publicării anunțului, respectiv pana la data de 01.04.2024 ora 16.

 

            Concursul constă în următoarele etape succesive și anume:

 1. selecția dosarelor de înscriere ale candidaților
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul

În conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții prevăzute de Legea nr.53/2003- Codul Muncii, – republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 542 alin.1 si 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  respectarea art. VII alin. 2 din OUG nr. 115/2023, privind unele măsuri fiscal bugetare, in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru completarea unor acte normative, precum si  prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

 1. a) are cetăţenia română, sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European(SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia, sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008- privind organizarea si funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. h).

 

 • Cerințe pentru posturile de Referent de specialitate IA-păsări, din cadrul Compartimentului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului

 

 • Studii superioare de scurtă durată SSD, cu diplomă de absolvire – profil de științe ale naturii (biologie, silvicultură, zootehnie, geografie etc) și psihologie.
 • Vechime in specialitatea studiilor – 1 an
 • Vechime în muncă – 1 an
 • Cunoștinte operare PC- utilizare la nivel corespunzător a computerului, nivel mediu.
 • Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel puțin o limbă de circulație internațională – nivel mediu

 

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2; 

 1. Legea nr. 205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr. 9/2008
 1. Ordinul nr. 1978/2007-pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, AnexaV
 2. O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  Cap. III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;

 

  Potrivit art. 35 din H.G. nr. 1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta următoarele documente:

 

 1. 1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2;
 2. 2. actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. 3. certificatul de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;
 6. 6. certificat de cazier judiciar sau după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 8. 8. curriculum vitae, model european.

 

Nota:

Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit.e) este prevăzut în anexa nr. 3. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis  în condițiile legii.

 

Concursul pentru postul contractual vacant pe perioada nederminata se va desfăşura conform următorului calendar:

 

 • Data publicării anunțului 19.03.2024
 • Data limită de depunere a dosarelor  este  04.2024, ora 16.
 • Afişare rezultate selecţie dosare de concurs 03.04.2024.
 • Termen contestație selecție dosare de concurs 04.04.2024.
 • Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs 05.04.2024

 

 Proba scrisă: 10.04.2024, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

  – Notare și comunicare rezultate proba scrisă: 11.04.2024

  – Termen contestație rezultate proba scrisă:  12.04.2024

  – Termen soluționare contestație proba scrisă: 15.04.2024

 

Interviu:  16.04.2024, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

 – Notare și comunicare rezultate interviu: 17.04.2024

 – Termen contestație rezultate interviu:  18.04.2024

 – Termen soluționare contestație interviu: 19.04.2024

Afişare rezultate finale concurs: 22.04.2024

 

 Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitate, de către secretarul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădinii Zoologice Brașov, telefon 0268/ 337787;

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, Brașov, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

 

PROCES – VERBAL cu REZULTATELE FINALE

 obținute de către candidați la concursul de recrutare desfășurat la Grădina Zoologică în data de 29.12.2023 ( proba scrisă) respectiv 08.01.2024 (proba interviului), pentru posturile contractuale vacante aflate în procedura de ocupare.

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba   scrisă’’

Punctajul  obținut la ,,proba interviu’’

Punctajul

    final

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1

3514/08.12.2023

Referent sp. IA SSD mamifere marine

85.17

89

87.09

ADMIS

2

3520//11.12. 2023

Inspector de specialitate IA S-coordonator Planetariu si Autobuz

95.20

 

61.67

78.44

ADMIS

3

3603/15.12.2023

Consilier juridic  S gr. II

63.67

95.34

79.51

ADMIS

4

3649/19.12.2023

Inspector de specialitate IA S-coordonator Planetariu si Autobuz

63.67

92.00

77.84

RESPINS

 

 

            PROCES–VERBAL

CU REZULTATUL CONTESTAȚIEI

 

 la etapa  PROBA INTERVIU, desfăşurată în data de 08.01.2024, a concursului organizat pentru ocuparea postului  contractual de inspector de specialitate IA S- coordonator Compartiment Planetariu și Autobuz virtual,  din cadrul  Grădinii Zoologice Brașov

 

 

 

Nr. crt.

 

Nr.  şi data  înregistrării

cererii de înscriere

 

Nr. / data contestaţiei

Punctajul acordat de către comisii la proba interviu

 

 

Rezultatul contestatiei

Comisia de concurs

Comisia de soluţionare a contestaţiilor

1

3649/19.12.2023

48/09.01.2024

92

92

RESPINS

Data afişării: 11.01.2024,  ora 14

  

 

PROCES- VERBAL

cu REZULTATELE  obținute de către candidați la PROBA INTERVIULUI

 

desfășurată în data de 08.01.2024, ora 10 ( proba Interviului), a concursului de recrutare de la Grădina Zoologică Brașov, pentru posturile contractuale vacante aflate în procedura de ocupare.  

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba interviului’’

Punctajul

 maxim

cf. legii

Punctajul

 minim

cf. legii

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

Dosar nr. 3514/ 08.12.23

Referent de specialitate IA SSD mamifere marine

89,00

100

50

ADMIS

  2.

Dosar nr. 3520/ 11.12.23

Inspector de sp. IA -S- coordonator Planetariu si Autobuz virtual

      61,67

100

50

ADMIS

3.

Dosar nr. 3603/ 15.12.23

Consilier juridic gradul II

95,34

100

50

ADMIS

4.

Dosar nr. 3649/ 19.12.23

Inspector de sp. IA -S- coordonator Planetariu si Autobuz virtual

      92,00

100

         50                                                                                                      

ADMIS

            

 

          In conformitate cu art. 46 alin. 3 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba interviului, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție.

          Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 10.01.2024 până la ora 16.

       

 

    Afișat astăzi, 09.01. 2024, ora 12.10

 

                                         

PROCES- VERBAL

cu REZULTATELE  obținute de către candidați la PROBA SCRISĂ

 desfășurată în data de 29.12.2023, ora 10 ( proba scrisă), a concursului de recrutare de la Grădina Zoologică Brașov, pentru posturile contractuale vacante aflate în procedura de ocupare.  

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba scrisa’’

Punctajul

 maxim

cf. legii

Punctajul

 minim

cf. legii

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

Dosar nr. 3514/ 08.12.23

Referent de specialitate IA SSD mamifere marine

      85,17

100

50

ADMIS

  2.

Dosar nr. 3520/ 11.12.23

Inspector de sp. IA -S- coordonator Planetariu si Autobuz virtual

      95.20

100

50

ADMIS

3.

Dosar nr. 3603/ 15.12.23

Consilier juridic gradul II

      63.67

100

50

ADMIS

4.

Dosar nr. 3649/ 19.12.23

Inspector de sp. IA -S- coordonator Planetariu si Autobuz virtual

      63.67

100

         50                                                                                                      

ADMIS

            

    In conformitate cu art. 45 alin. 2 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție.

    Candidații declarați ,, admisi’’ se vor prezenta în data de 08.01. 2024, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

    Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 04.01.2024 până la ora 16.

     Afișat astăzi, 03.01. 2024, ora 10

                

 

 

    PROCES – VERBAL

       Incheiat astăzi, 21.12. 2023, cu ocazia selecției dosarelor, pentru concursul care se va desfășura în  data de 29.12.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

 

        Având în vedere prevederile art. 36 art. 37 a din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, constituita în baza deciziei nr. 135/2023, a efectuat selecția dosarelor de concurs  astfel:

 

Nr. crt.

Numar dosar candidat

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii dosarului

1.

3514/08.12.2023

ADMIS

2.

3520/11.12.2023

ADMIS

3.

3603/15.12.2023

ADMIS

4.

3649/19.12.2023

ADMIS

 

   Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba scrisă  în data de 29.12.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, din str. Brazilor nr.1, Brașov.  

 

 

ANUNŢ

 

Grădina Zoologică Braşov, cu sediul în Brașov, str. Brazilor, nr. 1,  organizează în baza art. IV din O.U.G. nr. 34/2023, alin.(2), lit. a, concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale vacante unice, pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săpt după cum urmează:

 

 • 1 post de consilier juridic, S, gradul II
 • 1 post de referent – mamifere marine, SSD, gradul IA
 • 1 post de inspector de specialitate – coordonator, S, gradul IA

 

ANEXA 2 -formular inscriere concurs

ANEXA 3 model adeverinta

            Condițiile de desfăşurare  a concursului pentru posturile pe perioadă nedeterminată

            Data publicării: 06.12.2023

Proba scrisă:  în data de 29.12.2023, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Braşov                                     str. Brazilor nr.1

            Interviul: în data de 08.01.2024, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Brașov

            Data limita până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 15 zile  de la data publicării anunțului  19.12.2023.

 

            Concursul constă în următoarele etape succesive și anume:

 1.        selecția dosarelor de înscriere ale candidaților
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul

În conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții prevăzute de Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, – republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 542 alin.1 si 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  respectarea O.U.G. nr. 34/12.05.2023- privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

 1. a) are cetăţenia română, sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia, sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008- privind organizarea si funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. h).

 

 • Cerințe pentru postul de consilier juridic gradul II

        –  studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

        –  vechime în specialitatea studiilor – 3 ani

        –  cunoștințe operare  PC

        –  limba engleză – nivel mediu

         Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare:

               Cap. I- Dispoziții  generale;

               Cap. II – Sistematizarea și unificarea legislației;

               Cap. III- Elaborarea actelor normative: Secțiunea 4- Motivarea proiectelor de acte normative;

               Cap. IV- Redactarea actelor normative;

               Cap. VI – Modificarea, completarea, abrogarea  și alte evenimente legislative;

                   Cap. VIII- Norme cu privire la ordinele, instrucțiunile și celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor și al altor organe ale administrației publice centrale de specialitate sau de autoritățile administrative autonome

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 (actualizată);
 2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii – republicată
 3. Legea nr. 514/2003- privind organizarea si exercitarea profesiei de jurist;
 4. Legea nr. 554/2004- privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă republicată – Cartea a II-a Procedura Contencioasă;

                   Titlul I   Procedura în fața primei instanțe (art. 192-455)

                   Titlul II  Căile de atac ( art. 456-513)

 1. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată: Cartea a III-a Despre bunuri;

           Titlul II  Proprietatea privată ( art. 555 – 692)

           Titlul VI Proprietatea publică (art.858 – 875)

                                                                   Cartea a V-a  Despre obligații

           Titlul II Izvoarele obligațiilor ( art. 1166-1395)

 1. Legea nr. 98 /2016 privind achizițiile publice cu modificarile și completările ulterioare:

            Cap. III- Modalități de atribuire;

            Cap. IV- Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire.

 1. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 2. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Cosiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare:

            Cap. III- contestația formulată pe cale administrativ- jurisdicțională;

            Cap. IV- Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;

            Cap. VI- Sistemul de remedii judiciar.

 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

              –  Partea a V-a- Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ – teritoriale:

                      Titlul I- Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților administrative- teritoriale;  

 

 

 • Cerințe pentru postul de Referent de specialitate – mamifere marine, SSD, gradul IA, din cadrul Compartimentului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului

 Studii superioare de scurtă durată SSD, cu diplomă de absolvire – profil de științe ale naturii (biologie, silvicultură, zootehnie, geografie etc) și psihologie.

 • Vechime in specialitatea studiilor – 1 an
 • Vechime în muncă – 1 an
 • Cunoștinte operare PC- utilizare la nivel corespunzător a computerului, nivel mediu.
 • Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel puțin o limbă de circulație internațională – nivel mediu

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, actualizată:

      Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

      Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;  

 1. Legea nr. 205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr. 9/2008
 1. Ordinul nr. 1978/2007-pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, AnexaV
 1. O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  Cap. III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;

 

 • Cerințe pentru postul de inspector de specialitate – coordonator, S, gradul IA, din cadrul Compartimentului Planetariu și Autobuz virtual:
 • Studii superioare de specialitate de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • Facultate cu profil de geografie sau fizică.
 • Experiența într-un planetarium constituie un avantaj.
 • Vechime în specialitatea studiilor 2 ani
 • Vechime în muncă 2 ani
 • Cunoștințe operare PC- utilizare la nivel corespunzător a computerului, nivel mediu.
 • Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel putin o limbă de circulație internațională – nivel mediu

 

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002-  actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, actualizată:

        Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

        Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;  

 1. U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ Cap. III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;
 2. – Ureche Vasile, „Universul”, vol. 1, Astronomie, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982;
 3. – Ureche Vasile, „Universul”, vol. 2, Astrofizică, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987;
 4. – GHEORGHE Chiș “Astronomie manual pentru clasa a XII-a”, Editura Didactică și pedagogică, R.A.-București.
 5. – Dorling Kindersley , „Universul – Ghid vizual complet” Editura: RAO ; 2008

 

       Potrivit art. 35 din H.G. nr. 1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta următoarele documente:

 

 1. 1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2;
 2. 2. actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. 3. certificatul de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;
 6. 6. certificat de cazier judiciar sau după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 8. 8. curriculum vitae, model european.

 

 

Nota:

Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit.e) este prevăzut în anexa nr. 3. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis  în condițiile legii.

 

Concursul pentru posturile contractuale vacante se va desfăşura conform următorului calendar:

 

 • Data publicării anunțului 06.12.2023
 • Data limită de depunere a dosarelor  este  12.2023, ora 16.
 • Afişare rezultate selecţie dosare de concurs 21.12.2023.
 • Termen contestație selecție dosare de concurs 22.12.2023.
 • Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs 27.12.2023

 

 Proba scrisă: 29.12.2023, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

  – Notare și comunicare rezultate proba scrisă: 03.01.2024

  – Termen contestație rezultate proba scrisă:  04.01.2024

  – Termen soluționare contestație proba scrisă: 05.01.2024

 

Interviu:  08.01.2024, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

 – Notare și comunicare rezultate interviu: 09.01.2024

 – Termen contestație rezultate interviu:  10.01.2024

 – Termen soluționare contestație interviu: 11.01.2024

 

Afişare rezultate finale concurs: 12.01.2024

 

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitate, de către secretarul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădinii Zoologice Brașov, telefon 0268/ 337787;

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, Brașov, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

 

 

 

PROCES – VERBAL cu REZULTATELE FINALE

 

obținute de către candidați la concursul de recrutare desfășurat la Grădina Zoologică în data de 09.10.2023 ( proba scrisă) respectiv 13.10.2023 (proba interviului), pentru posturile contractuale vacante aflate în procedura de ocupare.

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba   scrisă’’

Punctajul  obținut la ,,proba interviu’’

Punctajul

    final

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1

2515/20.09.2023

Muncitor calificat tr.I OAPM-reptile

68.34

Neprezentat

RESPINS

2

2595//27.09.2023

Muncitor calificat tr.II  OAPM -pasari

64.60

73.34

68.97

ADMIS

3

2522/21.09.2023

Muncitor calificat tr. I- sofer

63.34

87.50

75.42

ADMIS

4

2620/28.09.2023

Referent sp.IA carnivore

81.80

94.67

88.24

ADMIS

5

2601/27.09.2023

Referent sp. IA primate

76.20

91.00

83.60

ADMIS

6

2525/21.09.2023

Referent sp. IA mamifere marine

56.60

87.34

71.97

ADMIS

7

2600/27.09.2023

Referent sp. IA OAPM- pasari

64.60

73.34

68.97

ADMIS

8

2598/27.09.2023

Inspector de specialitate IA OAPM carnivore

87.50

81.67

84.59

ADMIS

9

2544/22.09.2023

Inspector de specialitate IA OAPM carnivore

69.50

81.34

75.42

RESPINS

10

2570/25.09.2023

Inspector de specialitate IA OAPM- primate

95.00

95.67

95.34

ADMIS

11

 

2627/28.09.2023

Inspector de specialitate IA OAPM- primate

66.50

97.67

82.09

RESPINS

12

2626/28.09.2023

Inspector de specialitate IA OAPM- primate

70.00

86.00

78.00

RESPINS

13

2521/25.09.2023

Inspector de specialitate I- stiinta si educ

85.50

92.67

89.09

ADMIS

14

2583/26.09.2023

Referent sp. IA educ. si ghidaj

95.80

100

97.90

ADMIS

15

2580/26.09.2023

Referent sp. IA educ. si ghidaj

56

83

69.50

RESPINS

          

    Afișat astăzi, 19.10. 2023, ora 9.30

 

 

 

 

PROCES- VERBAL

cu REZULTATELE  obținute de către candidați la PROBA Interviului

 

 

desfășurată în data de 13.10.2023 ( proba interviului) a concursului de recrutare de la Grădina Zoologică Brașov, pentru posturile contractuale vacante aflate în procedura de ocupare.  

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba interviu’’

Punctajul

 maxim

cf. legii

Punctajul

 minim

cf. legii

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

2515/20.09.2023

Muncitor calificat tr I OAPM

100

50

NEPREZENTAT

2.

2522/21.09.2023

Muncitor calificat tr I șofer

87.50

100

50

ADMIS

3.

 

2525/21.09.2023

Referent sp. IA OAPM

87.34

100

50

ADMIS

4.

2544/22.09.2023

Inspector de specialitate IA OAPM

81.34

100

50

ADMIS

5.

2570/25.09.2023

Inspector de specialitate IA OAPM

95.67

100

50

ADMIS

6.

2571/25.09.2023

Inspector de specialitate I- știință și educ

92.67

100

50

ADMIS

7.

2580/26.09.2023

Referent sp. IA activit. Educ. si ghidaj

83

100

50

ADMIS

8.

2583/26.09.2023

Referent sp. IA activit. Educ. și ghidaj

100

100

50

ADMIS

9.

2595/27.09.2023

Muncitor calif. tr. II – OAPM

76.67

100

50

ADMIS

10.

2598/27.09.2023

Inspector de specialitate IA OAPM

81.67

100

50

ADMIS

11.

2600/27.09.2023

Referent sp. IA OAPM

73.34

100

50

ADMIS

12

2601/27.09.2023

Referent sp. IA OAPM

91.00

100

50

ADMIS

13

2620/28.09.2023

Referent sp. IA OAPM

94.67

100

50

ADMIS

14

2626/28.09.2023

Inspector sp. IA OAPM

86

100

50

ADMIS

15

2627/28.09.2023

Inspector sp. IA OAPM

97.67

100

50

ADMIS

         

 

    In conformitate cu art. 46 alin. 2, 3 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba ,, interviului’’, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție.

          

          Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 17.10.2023 până la ora 16.

       

    Afișat astăzi, 16.10. 2023, ora 15.55

 

 

 

 

PROCES- VERBAL

cu REZULTATELE  obținute de către candidați la PROBA SCRISĂ

 desfășurată în data de 09.10.2023 ( proba scrisă) a concursului de recrutare de la Grădina Zoologică Brașov, pentru posturile contractuale vacante aflate în procedura de ocupare.  

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba scrisa’’

Punctajul

 maxim

cf. legii

Punctajul

 minim

cf. legii

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

2515/20.09.2023

Muncitor calificat tr. I  OAPM

68.34

100

50

ADMIS

2.

2522/21.09.2023

Muncitor calificat tr.I sofer

63.34

100

50

ADMIS

3.

2525/21.09.2023

Referent de specialitate IA OAPM

56.60

100

50

ADMIS

4.

2544/22.09.2023

Inspector de specialitate IA OAPM

69.50

100

50

ADMIS

5.

 

2546/22.09.2023

Muncitor calificat tr.I sofer

36

100

50

RESPINS

6.

2570/25.09.2023

Inspector de specialitate IA OAPM

95

100

50

ADMIS

7.

2571/25.09.2023

Inspector de specialitate IA stiinta si educatie

85.50

100

50

ADMIS

8

2580/26.09.2023

Referent de specialitate IA activit educ si ghidaj

56.00

100

50

ADMIS

9.

2583/26.09.2023

 Referent de specialitate IA act. educ si ghidaj

95.80

100

50

ADMIS

10.

2594/27.09.2023

Muncitor calificat tr.I sofer

40.00

100

50

RESPINS

11.

2595/27.09.2023

Muncitor calificat tr. II  OAPM

55

100

50

ADMIS

12.

2598/27.09.2023

Inspector de specialitate IA  OAPM

87.50

100

50

ADMIS

13.

2600/27.09.2023

Referent de specialitate IA OAPM

64.60

100

50

ADMIS

14.

2601/27.09.2023

Referent de specialitate IA OAPM

76.20

100

50

ADMIS

15.

2620/28.09.2023

Referent de specialitate IA OAPM

81.80

100

50

ADMIS

16.

2626/28.09.2023

Inspector de specialitate IA OAPM

70

100

50

ADMIS

17.

2627/28.09.2023

Inspector de specialitate IA OAPM

66.50

100

50

ADMIS

 

            In conformitate cu art. 45 alin. 2 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție.

          Candidații declarați ,, admisi’’ se vor prezenta în data de 13.10. 2023, ora 9, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

          Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 11.10.2023 până la ora 16.

        Afișat astăzi, 10.10. 2023, ora 15.40

 

 

 

REZULTATUL ETAPEI PRIVIND  SELECȚIA DOSARELOR

PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE  ORGANIZAT DE CĂTRE GRĂDINA ZOOLOGICĂ

ÎN DATA DE 09. 10. 2023

 

Nr. crt.

Numar dosar candidat

Rezultatul selectiei

Motivul respingerii dosarului

1.

2515/20.09.2023

admis

 

2.

2522/21.09.2023

admis

 

3.

2523/21.09.2023

respins

Lipsă diplomă în specialitatea studiilor cerute

4.

2525/21.09.2023

admis

 

5.

2544/22.09.2023

admis

 

6.

2546/22.09.2023

admis

 

7

2570/25.09.2023

admis

 

8.

2571/25.09.2023

admis

 

9.

2580/26.09.2023

admis

 

10.

2583/26.09.2023

admis

 

11.

2594/27.09.2023

admis

 

12.

2595/27.09.2023

admis

 

13.

2598/27.09.2023

admis

 

14.

2600/27.09.2023

admis

 

15.

2601/27.09.2023

admis

 

16.

2609/28.09.2023

respins

Lipsă vechime cerută efectivă ca șofer

17.

2620/28.09.2023

admis

 

18.

2621/28.09.2023

respins

Lipsă vechime cerută efectivă ca șofer

19.

2626/28.09.2023

admis

Cu condiția prezentării până în ziua concursului a documentelor de studii în original

20.

2627/28.09.2023

admis

Cu condiția prezentării până în ziua concursului a documentelor de studii în original

 

   Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba scrisă  în data de 09.10.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, din str. Brazilor nr.1, Brașov.  

 

 

 

ANUNŢ

Grădina Zoologică Braşov, cu sediul în Brașov, str. Brazilor, nr. 1,  organizează în baza art. IV din O.U.G. nr. 34/2023, alin.(2), lit. a, concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, și un post contractual temporar vacant, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săpt după cum urmează:

 • 1 post de muncitor calificat tr.I, M, cu atribuții de șofer, studii liceale cu diplomă de bacalaureat, din cadrul Biroului Administrativ – Achiziții;
 • 1 post de inspector de specialitate IA – carnivore,  studii superioare
 • 1 post de inspector de specialitate IA – primate, studii superioare
 • 1 post de inspector de specialitate I, studii superioare
 • 1 post de referent de specialitate IA- activități educaționale și ghidaj-SSD,
 • 1 post de referent IA – carnivore IA – SSD
 • 1 post de referent IA- mamifere marine – SSD
 • 1 post de referent IA – primate – SSD
 • 1 post de referent IA – păsări – SSD,
 • 1 post muncitor calificat I, îngrijitor reptile și insecte,
 • 1 post muncitor calificat II, îngrijitor păsări exotice, din cadrul serviciului OAPM
 • 1 post de inspector de specialitate II, S, (economist) la Compartimentul Buget Finanțe Contabilitate, pe perioadă determinată (8 luni)

ANEXA 2 -formular inscriere concurs

ANEXA 3 model adeverinta

            Condițiile de desfăşurare  a concursului pentru posturile pe perioadă nedeterminată

            Data publicării: 15.09.2023

Proba scrisă:  în data de 09.10.2023, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Braşov                                     str. Brazilor nr.1

            Interviul: în data de 13.10.2023, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Brașov

            Data limita până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 15 zile  de la data publicării anunțului  28.09.2023.

                 

            Condițiile de desfăşurare  a concursului pentru postul pe perioadă determinată

            Data publicării: 15.09.2023

Proba scrisă:  în data de 29.09.2023, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Braşov                                     str. Brazilor nr.1

            Interviul: în data de 05.10.2023, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Brașov

            Data limita până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 5 zile  de la data publicării anunțului  21.09.2023.

            Concursul constă în următoarele etape succesive și anume:

 1.        selecția dosarelor de înscriere ale candidaților
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul

În conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții prevăzute de Legea nr.53/2003- Codul Muncii, – republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 542 alin.1 si 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  respectarea OUG nr. 34/12.05.2023- privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

 1. a) are cetăţenia română, sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European(SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia, sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008- privind organizarea si funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. h).

 

 

 • Cerințe pentru postul de Muncitor calificat tr. I, M, cu atribuții de șofer – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă minim 4 ani, permis de conducere categoria B, vechime ca șofer minim 2 ani.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002, actualizată;
 2. Legea nr. 319 /2006 a securității și sănătății în muncă;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Ordonanța de urgență nr. 195/2002- actualizată, privind circulația pe drumurile publice;
 5. Hotărârea nr. 1391/2006- actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 6. Ordonanța nr. 27/2011- privind transporturile rutiere;
 7. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – actualizată:

   Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

   Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;  

 

 • Cerințe pentru posturile de Inspector de specialitate IA (carnivore, primate), din cadrul Compartimentului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului :

 

 • Studii superioare de specialitate de lunga durată, absolvite cu diplomă de licență – Facultate cu profil de științe ale naturii (biologie, zootehnie, silvicultură, geografie, medicină veterinară, etc.) și psihologie
 • Vechime în specialitatea studiilor 2 ani
 • Vechime în muncă 2 ani
 • Cunoștințe operare PC- utilizare la nivel corespunzător a computerului, nivel mediu.
 • Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel putin o limbă de circulație internațională – nivel mediu

 

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;

 1. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;  

 1. Legea nr. 205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr. 9/2008
 1. Ordinul nr.1978/2007-pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V
 2. O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  Cap. III- Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;

 

 • Cerințe pentru posturile de Referent de specialitate IA (carnivore, mamifere marine, primate, păsări), din cadrul Compartimentului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului

 

 • Studii superioare de scurtă durată SSD, cu diplomă de absolvire – profil de științe ale naturii (biologie, silvicultură, zootehnie, geografie etc) și psihologie.
 • Vechime in specialitatea studiilor – 1 an
 • Vechime în muncă – 1 an
 • Cunoștinte operare PC- utilizare la nivel corespunzător a computerului, nivel mediu.
 • Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel puțin o limbă de circulație internațională – nivel mediu

 Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;  

 1. Legea nr. 205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr. 9/2008
 1. Ordinul nr. 1978/2007-pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, AnexaV
 1. O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  Cap. III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;

 

 • Cerințe pentru postul de Inspector de specialitate I – din cadrul Compartimentului Știință și educație :

 Studii superioare de lungă durată, cu diplomă de absolvire – profil de știinte ale naturii (biologie, silvicultură, zootehnie, geografie, etc.), psihologie și pedagogie.

 • Modul pedagogic constituie un avantaj.
 • Vechime în specialitatea studiilor – 2 ani
 • Vechime în muncă – 2 ani
 • Cunoștinte operare PC- utilizare la nivel corespunzător a computerului, nivel mediu.
 • Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) in cel putin o limba de circulație internațională – nivel mediu

 Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, actualizată:

   Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

   Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;  

 1. Legea nr. 205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr. 9/2008
 2. Ordinul nr. 1978/2007- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, AnexaV
 3. U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ Cap. III- Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia, art. 549 – art. 560;

 

 • Cerințe pentru postul de Referent de specialitate IA- activități educaționale și ghidaj din cadrul Compartimentului Știință și Educație :

 Studii superioare de scurtă durată SSD, cu diplomă de absolvire – profil de știinte ale naturii (biologie, silvicultură, zootehnie, geografie, etc.), psihologie și pedagogie.

 • Modul pedagogic constituie un avantaj.
 • Vechime în specialitatea studiilor – 1 an
 • Vechime în muncă – 1 an
 • Cunoștinte operare PC- utilizare la nivel corespunzător a computerului, nivel mediu.
 • Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) in cel putin o limba de circulație internațională – nivel mediu

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, actualizată:

   Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

   Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;  

 1. Legea nr. 205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr. 9/2008
 2. Ordinul nr. 1978/2007- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, AnexaV
 3. U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ Cap. III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia, art. 549 – art. 560;

 

 

 • Cerințe pentru posturile de Muncitor calificat I (reptile și insecte) și muncitor calificat II (păsări exotice), din cadrul Compartimentului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului

 Studii liceale, gimnaziale,

 • Vechime în muncă – 2 ani pt. muncitor calificat I
 • Vechime în muncă – 1 an pt. muncitor calificat II

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;

 1. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;

 

 1. Ordinul nr. 1978/2007-pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, AnexaV

 

 

 • Cerințe pentru postul temporar vacant de inspector de specialitate (economist), gradul II, S, absolvent licențiat, al unei Facultăți de Științe Economice, cu vechime în specialitatea studiilor de 5 ani, și vechime în muncă de minim 6 ani.

          Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002-  actualizată;

 1. 2. Legea contabilității nr. 82/1991- republicată și actualizată;
 2. 3. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. 4. OMFP nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;
 4. OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia , aprobate prin OMFP nr. 1917/2005;
 5. 6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – actualizată;
 6. 7. OMFP nr. 2861/2009 Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;
 7. 8. Ordinul nr. 2634/2015 pivind documentele financiar contabile;
 8. 9. OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 9. 10. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;
 10. 11. Înregistrări  contabile (exemplu practic).

 

 

       Potrivit art. 35 din H.G. nr. 1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta următoarele documente:

 

 1. 1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2;
 2. 2. actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. 3. certificatul de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;
 6. 6. certificat de cazier judiciar sau după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 8. 8. curriculum vitae, model european.

 

Nota:

Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit.e) este prevăzut în anexa nr. 3. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis  în condițiile legii.

 

Concursul pentru posturile contractuale vacante  se va desfăşura conform următorului calendar:

 

 1. Posturi vacante pe perioadă nedeterminată:

 

 • Data publicării anunțului 15.09.2023
 • Data limită de depunere a dosarelor  este  28.09.2023, ora 16.
 • Afişare rezultate selecţie dosare de concurs 03.10.2023.
 • Termen contestație selecție dosare de concurs 04.10.2023.
 • Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs 05.10.2023

 

 Proba scrisă: 09.10.2023, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

  – Notare și comunicare rezultate proba scrisă: 10.10.2023

  – Termen contestație rezultate proba scrisă:  11.10.2023

  – Termen soluționare contestație proba scrisă: 12.10.2023

 

Interviu:  13.10.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

 – Notare și comunicare rezultate interviu: 16.10.2023

 – Termen contestație rezultate interviu:  17.10.2023

 – Termen soluționare contestație interviu: 18.10.2023

 

Afişare rezultate finale concurs: 19.10.2023

 

 1. Postul vacant pe perioadă determinată:

 

 • Data publicării anunțului 15.09.2023
 • Data limită de depunere a dosarelor  este  09.2023, ora 16.
 • Afişare rezultate selecţie dosare de concurs 22.09.2023
 • Termen contestație selecție dosare de concurs 25.09.2023.
 • Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs 26.09.2023

 

 Proba scrisă: 29.09.2023, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

  – Notare și comunicare rezultate proba scrisă: 02.10.2023

  – Termen contestație rezultate proba scrisă:  03.10.2023

  – Termen soluționare contestație proba scrisă: 04.10.2023

 

Interviu:  05.10.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

 – Notare și comunicare rezultate interviu: 06.10.2023

 – Termen contestație rezultate interviu:  09.10.2023

 – Termen soluționare contestație interviu: 10.10.2023

 

Afişare rezultate finale concurs: 11.10.2023

 

 

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitate, de către secretarul comisiei de concurs.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădinii Zoologice Brașov, telefon 0268/ 337787;

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, Brașov, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL cu REZULTATELE FINALE

 

obținute de către candidați la concursul de recrutare desfășurat la Grădina Zoologică în data de 23.08.2023 ( proba scrisă) respectiv 29.08.2023 (proba interviului), pentru posturile contractuale vacante aflate în procedura de ocupare.

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba   scrisă’’

Punctajul  obținut la ,,proba interviu’’

Punctajul

    final

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

2158/09.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

93

100

96,50

ADMIS

2.

2182/10.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

88

         96.67

92.34

RESPINS

3.

 

2195/11.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

72

        96

84

RESPINS

4.

2101/03.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

82

         85

83.50

RESPINS

5.

2157/09.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

61

90

75.50

RESPINS

6.

2125/07.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

50

Neprezentat

RESPINS

7.

2159/09.08.2023

Consilier juridic gradul II

60.44

       86

73.22

ADMIS

8.

2193/11.08.2023

Consilier juridic gradul II

56.62

         54.25

55.44

RESPINS

9.

2109//04.08.2023

Inspector de specialitate IA- Mamifere marine

79

 94.34

86.67

ADMIS

10.

2181/10.08.2023

Inspector de specialitate IA- coordonator, Compartiment Planetariu si Autobuz Virtual

63

       80

71.50

ADMIS

11.

2156/09.08.2023

Referent IA

Tehnician veterinar

54

        80

67

ADMIS

 

 

 

PROCES – VERBAL cu REZULTATELE FINALE

 

obținute de către candidați la concursul de promovare desfășurat la Grădina Zoologică în data de 23.08.2023 ( proba scrisă) respectiv 29.08.2023 (proba interviului), pentru posturile contractuale vacante aflate în procedura de ocupare.

                                                   

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba scrisa’’

Punctajul  obținut la ,,proba interviului’’

Punctajul

      final

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

2084/01.08.2023

Inspector de specialitate IA- coordonator activitati educationale

94

96,25

95.13

ADMIS

2.

2091/01.08.2023

Referent casier IA

68

       91

79.50

ADMIS

3.

2092/01.08.2023

Referent de specialitate I

62

87,50

74.75

ADMIS

4.

2093/01.08.2023

Referent casier IA

78

97,50

87.75

ADMIS

 

 

PROCES- VERBAL

cu REZULTATELE  obținute de către candidați la PROBA Interviului

 

 

desfășurată în data de 29.08.2023 ( proba interviului) a concursului de recrutare de la Grădina Zoologică Brașov, pentru posturile contractuale vacante aflate în procedura de ocupare.  

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba interviu’’

Punctajul

 maxim

cf. legii

Punctajul

 minim

cf. legii

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

2101/03.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

85

100

50

ADMIS

2.

2109/04.08.2023

Inspector de specialitate IA- Mamifere marine

94.34

100

50

ADMIS

3.

 

2125/07.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

100

50

NEPREZENTAT

4.

2156/09.08.2023

Referent IA- tehnician veterinar

80

100

50

ADMIS

5.

2157/09.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

90

100

50

ADMIS

6.

2158/09.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

100

100

50

ADMIS

7.

2159/09.08.2023

Consilier juridic gradul II

86

100

50

ADMIS

8.

2181/10.08.2023

Inspector de specialitate IA- coordonator, Compartiment Planetariu si Autobuz Virtual

80

100

50

ADMIS

9.

2182/10.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

96.67

100

50

ADMIS

10.

2193/11.08.2023

Consilier juridic gradul II

54.25

100

50

ADMIS

11.

2195/11.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

96

100

50

ADMIS

         

          In conformitate cu art. 46 alin. 2, 3 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba ,, interviului’’, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție.

          Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 31.08.2023 până la ora 16.

 

 

PROCES- VERBAL

cu REZULTATELE  obținute de către candidați la PROBA INTERVIULUI

 

 

desfășurată în data de 29.08.2023 ( proba interviului) a concursului de promovare de la Grădina Zoologică Brașov, pentru posturile contractuale de execuție, în procedura de ocupare.  

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba interviului’’

Punctajul

 maxim

cf. legii

Punctajul

 minim

cf. legii

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

2084/01.08.2023

Inspector de specialitate IA- coordonator activitati educationale

96,25

100

50

ADMIS

2.

2091/01.08.2023

Referent casier IA

       91

100

50

ADMIS

3.

2092/01.08.2023

Referent de specialitate I

87,50

100

50

ADMIS

4.

2093/01.08.2023

Referent casier IA

97,50

100

50

ADMIS

           

           In conformitate cu art. 46 alin. 2,3 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba interviului, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție.

          Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 31.08.2023 până la ora 16.

 

 

PROCES- VERBAL

cu REZULTATELE  obținute de către candidați la PROBA SCRISĂ

 

 

desfășurată în data de 23.08.2023 ( proba scrisă) a concursului de recrutare de la Grădina Zoologică Brașov, pentru posturile contractuale vacante aflate în procedura de ocupare.  

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba scrisa’’

Punctajul

 maxim

cf. legii

Punctajul

 minim

cf. legii

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

2101/03.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

82

100

50

ADMIS

2.

2109/04.08.2023

Inspector de specialitate IA- Mamifere marine

79

100

50

ADMIS

3.

2111/04.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

Absent

100

50

NEPREZENTAT

4.

2114/04.08.2023

Consilier juridic gradul II

38.25

100

50

RESPINS

5.

 

2125/07.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

50

100

50

ADMIS

6.

2132/07.08.2023

Inspector de specialitate IA- Carnivore

Absent

100

50

NEPREZENTAT

7.

2144/08.08.2023

Consilier juridic gradul II

Absent

100

50

NEPREZENTAT

8

2154/09.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

38

100

50

RESPINS

9.

2155/09.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

32

100

50

RESPINS

10.

2156/09.08.2023

Referent IA- tehnician veterinar

54

100

50

ADMIS

11.

2157/09.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

61

100

50

ADMIS

12.

2158/09.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

93

100

50

ADMIS

13.

2159/09.08.2023

Consilier juridic gradul II

60.44

100

50

ADMIS

14.

2160/09.08.2023

Muncitor calificat- sofer

15.34

100

50

RESPINS

15.

2161/09.08.2023

Consilier juridic gradul II

47.82

100

50

RESPINS

16.

2181/10.08.2023

Inspector de specialitate IA- coordonator, Compartiment Planetariu si Autobuz Virtual

63

100

50

ADMIS

17.

2182/10.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

88

100

50

ADMIS

18.

2193/11.08.2023

Consilier juridic gradul II

52.62

100

50

ADMIS

19.

2195/11.08.2023

Inspector de specialitate IA comunicare marketing

72

100

50

ADMIS

          

 

    In conformitate cu art. 45 alin. 2 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție.

          Candidații declarați ,, admisi’’ se vor prezenta în data de 29.08. 2023, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

          Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 25.08.2023 până la ora 16.

 

 

 

PROCES- VERBAL

cu REZULTATELE  obținute de către candidați la PROBA SCRISĂ

desfășurată în data de 23.08.2023 ( proba scrisă) a concursului de promovare de la Grădina Zoologică Brașov, pentru posturile contractuale de executie, în procedura de ocupare.  

 

Nr.

crt.

Nr. înregistrare al  dosarului de concurs

Postul pentru care candidează

Punctajul  obținut la ,,proba scrisa’’

Punctajul

 maxim

cf. legii

Punctajul

 minim

cf. legii

Rezultat

ADMIS/

RESPINS

1.

2084/01.08.2023

Inspector de specialitate IA- coordonator activitati educationale

94

100

50

ADMIS

2.

2091/01.08.2023

Referent casier IA

       68

100

50

ADMIS

3.

2092/01.08.2023

Referent de specialitate I

62

100

50

ADMIS

4.

2093/01.08.2023

Referent casier IA

78

100

50

ADMIS

 

                In conformitate cu art. 45 alin. 2 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție.

          Candidații declarați ,, admisi’’ se vor prezenta în data de 29.08. 2023, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

          Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 25.08.2023 până la ora 16.

          

 

REZULTATUL ETAPEI PRIVIND  SELECTIA DOSARELOR

PENTRU CONCURSUL DE RECRUTARE  ORGANIZAT DE CĂTRE GRĂDINA ZOOLOGICĂ

ÎN DATA DE 23. 08. 2023

Nr. crt. Numar dosar candidat Rezultatul selectiei Motivul respingerii dosarului
1. 2101/03.08.2023 Admis
2. 2109/04.08.2023 Admis
3. 2111/04.08.2023 Admis
4. 2114/04.08.2023 Admis  
5. 2124/07.08.2023 Respins Lipsa documente vechime în profesie
6. 2125/07.08.2023 Admis
7 2132/07.08.2023 Admis
8. 2144/08.08.2023 Admis
9. 2154/09.08.2023 Admis
10. 2155/09.08.2023 Admis
11. 2156/09.08.2023 Admis
12. 2157/09.08.2023 Admis
13. 2158/09.08.2023 Admis
14. 2159/09.08.2023 Admis
15. 2160/09.08.2023 Admis
16. 2161/09.08.2023 Admis
17. 2162/09.08.2023 Respins Nu are vechime în muncă și în specialitatea studiilor
18. 2180/10.08.2023 Respins Nu are vechime în specialitatea studiilor
19. 2181/10.08.2023 Admis
20. 2182/10.08.2023 Admis
21. 2184/10.08.2023 Respins Lipsă document din care să rezulte vechimea în specialitatea studiilor
22. 2193/11.08.2023 Admis
23. 2195/11.08.2023 Admis

 

Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba scrisă  în data de 23.08.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, din str. Brazilor nr.1, Brașov.

 

 

REZULTATUL ETAPEI PRIVIND  SELECTIA DOSARELOR

PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE  ORGANIZAT DE CĂTRE GRĂDINA ZOOLOGICĂ

ÎN DATA DE 23. 08. 2023

Nr. crt. Numar dosar candidat Rezultatul selectiei Motivul respingerii dosarului
1. 2084/01.08.2023

 

Admis
2. 2091/01.08.2023

 

Admis
3. 2092/01.08.2023

 

Admis
4. 2093/01.08.2023

 

Admis

 

Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba scrisă în data de 23.08.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice , din str. Brazilor, nr.1, Brașov.

 

 

 

ANUNŢ

Grădina Zoologică Braşov, cu sediul în Brasov, str. Brazilor, nr. 1,  organizează în baza art. IV din O.U.G. nr. 34/2023, alin.(2), lit. a, concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor posturi unice contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săpt după cum urmează:

 • 1 post de consilier juridic gradul II, studii universitare juridice, absolvite cu diplomă de licență,
 • 1 post de inspector de specialitate IA – comunicare marketing – studii superioare
 • 1 post de inspector de specialitate IA – coordonator, la Compartimentul Planetariu și Autobuzul Virtual – studii superioare
 • 1 post de muncitor calificat tr.I, M, cu atribuții de șofer, studii liceale cu diplomă de bacalaureat, din cadrul Biroului Administrativ – Achiziții;
 • 1 post de inspector de specialitate IA – carnivore,  studii superioare
 • 1 post de inspector de specialitate IA – mamifere marine, studii superioare
 • 1 post de inspector de specialitate IA – primate, studii superioare
 • 1 post de referent IA – carnivore IA – SSD
 • 1 post de referent IA- mamifere marine – SSD
 • 1 post de referent IA – primate – SSD
 • 1 post de referent IA – pasari – SSD, din cadrul serviciului OAPM
 • 1 post de referent de specialitate IA- activități educaționale și ghidaj-SSD,
 • 1 post de referent IA, M – cu atribuții de tehnician veterinar, studii liceale cu diplomă de bacalaureat, din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului

ANEXA 2 -formular inscriere concurs

ANEXA 3 model adeverinta

            Condițiile de desfăşurare  a concursului

Data organizării:

Proba scrisă:  în data de 23.08.2023, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Braşov

str. Brazilor nr.1

            Interviul: în data de 29.08.2023, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Brașov

Data limita până la care se pot depune dosarele de înscriere: 11.08.2023

Data publicării anunțului  31.07.2023.

                                                      

            Concursul constă în următoarele etape succesive și anume:

 1.        selecția dosarelor de înscriere ale candidaților
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul

În conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții prevăzute de Legea nr.53/2003- Codul Muncii, – republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 542 alin.1 si 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  respectarea OUG nr. 34/12.05.2023- privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative:

 1. a) are cetăţenia română, sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European(SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia, sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008- privind organizarea si funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin.(1) lit. h).

 

 

 • Cerințe pentru postul de muncitor calificat tr. I, M, cu atribuții de șofer – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă minim 5 ani, permis de conducere categoria B, vechime ca șofer minim 3 ani.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002, actualizată;
 2. Legea nr. 319 /2006 a securității și sănătății în muncă;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Ordonanța de urgență nr. 195/2002- actualizată, privind circulația pe drumurile publice;
 5. Hotărârea nr. 1391/2006- actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 6. Ordonanța nr. 27/2011- privind transporturile rutiere;
 7. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;

 • Cerințe pentru postul de referent IA, M, cu atribuții de tehnician veterinar – studii  liceale  de specialitate în domeniul sanitar veterinar  cu diplomă de bacalaureat, vechime ca tehnician veterinar 3 ani, vechime în muncă 5 ani.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea nr.205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr.9/2008
 2. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 3. Ordinul nr. 1978/2007 – pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V.
 4. Disciplina: Anatomia animalelor
 • Sistemul limfatic;
 • Formațiunile din cavitatea abdominală la animale;
 • Regiunea hipogastrică;
 • Regiunile autopodiului toracic și pelvin la ecvine;
  1. Disciplina: Fiziologie
 • Hematiile: funcții, compoziție, particularități metabolice, proprietăți;
 • Circulația sîngelui în artere : presiune arteriala, reglarea ei, pulsul arterial;
 • Digestia la rumegătoare: rumegarea , erucția, motricitatea compartimentelor gastrice;
  1. Disciplina: Fiziopatologie
 • Sindromul general de adaptare;
 • Fiziopatologia șocului;
 • Fiziopatologia inflației
 • Fiziopatologia homeostaziei termice;
 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;
 1. 7. Disciplina: Semiologie
 • Examenul general al animalului;
 • Examenul urinei;
 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;
 • Examenul aparatului cardiovascular;
 • Examenul sistemului nervos;
 1. Disciplina: Farmacologie
 • Antiseptice și dezinfectante: nestabile, stabile;
 • Substanțe chimioterapice;
 • Sulfamide;
 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;
 1. Disciplina: Medicina legală
 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasă, pneumonia cu virus sincitial, etc);
 • Bolile porcilor ( gastroenterita transmisibilă, pesta porcină, boala lui Glaser );
 • Bolile găinilor ( bursita infecțioasă aviară, pseudopesta aviară, etc.);

Bibliografie pentru disciplinele mai sus menționate:

Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicală Veterinară;

Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinară;

Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor și bolilor prionice la animale;

 • Cerințe pentru postul de consilier juridic gradul II

        –  studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

–  vechime în specialitatea studiilor – 3 ani

–  cunoștințe operare  PC

–  limba engleză – nivel mediu

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1.  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
 2. Partea a V-a- Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ – teritoriale:
 1. Titlul I- Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților administrative- teritoriale;
 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 2. Legea nr. 514/2003- privind organizarea si exercitarea profesiei de jurist;
 3. Legea nr. 554/2004- privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă republicată – Cartea a II-a Procedura Contencioasă;
  1. Titlul I  Procedura în fața primei instanțe (art. 192-455)
  2. Titlul II Căile de atac ( art. 456-513)
 5. Legea nr. 287/2009  privind Codul Civil republicată: Cartea a III-a  Despre bunuri;
  1. Titlul II Proprietatea privată ( art. 555 – 692)
  2. Titlul VI P proprietatea publică (art.858 – 875)
   1. Cartea a V-a Despre obligații
 • Titlul II Izvoarele obligațiilor ( art. 1166-1395)
 1. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii – republicată
 2. Legea nr. 98 /2016 privind achizițiile publice cu modificarile și completările ulterioare:
  1. Cap. III- Modalități de atribuire;
  2. Cap. IV- Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire.
 3. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
 4. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Cosiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare:
  1. Cap. III- contestația formulată pe cale administrativ- jurisdicțională;
  2. Cap. IV- Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;
 • Cap. VI- Sistemul de remedii judiciar.
 1. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare:
  1. Cap. I- Dispoziții generale;
  2. Cap. II – Sistematizarea și unificarea legislației;
 • Cap. III- Elaborarea actelor normative: Secțiunea 4- Motivarea proiectelor de acte normative;
 1. Cap. IV- Redactarea actelor normative;
 2. Cap. VI – Modificarea, completarea, abrogarea și alte evenimente legislative;
 3. Cap. VIII- Norme cu privire la ordinele, instrucțiunile și celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor și al altor organe ale administrației publice centrale de specialitate sau de autoritățile administrative autonome.

 

 

 • Cerințe pentru posturile de inspector de specialitate IA ( carnivore, mamifere marine, primate), din cadrul Compartimentului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului :
 • Studii superioare de specialitate de lunga durată, absolvite cu diplomă de licență – Facultate cu profil de științe ale naturii (biologie, zootehnie, silvicultură, geografie, medicină veterinară, etc.)
 • Vechime în specialitatea studiilor 3 ani
 • Vechime în muncă 3 ani
 • Cunoștințe operare PC- utilizare la nivel corespunzător a computerului, nivel mediu.
 • Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel putin o limbă de circulație internațională – nivel mediu

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;

 1. Legea nr. 205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr. 9/2008
 2. Ordinul nr. 1978/2007- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V;
 3. O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ Cap. III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;
 • Cerințe pentru posturile de referent de specialitate IA ( carnivore, mamifere marine, primate, păsări), din cadrul Compartimentului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului
 • Studii superioare de scurtă durată SSD, cu diplomă de absolvire – profil de științe ale naturii (biologie, silvicultură, zootehnie, geografie etc).
 • Vechime in specialitatea studiilor – 3 ani
 • Vechime în muncă – 3 ani
 • Cunoștinte operare PC- utilizare la nivel corespunzător a computerului, nivel mediu.
 • Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel puțin o limbă de circulație internațională – nivel mediu

 

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;

 1. Legea nr. 205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr. 9/2008
 2. 4. Ordinul nr. 1978/2007- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V;
 3. O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ Cap. III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;

 

 • Cerințe pentru postul de referent de specialitate IA- activități educaționale și ghidaj din cadrul Compartimentului Știință și educație :

 

 • Studii superioare de scurtă durată SSD, cu diplomă de absolvire – profil de știinte ale naturii (biologie, silvicultură, zootehnie, geografie, etc.)
 • Modul pedagogic constituie un avantaj.
 • Vechime în specialitatea studiilor – 3 ani
 • Vechime în muncă – 3 ani
 • Cunoștinte operare PC- utilizare la nivel corespunzător a computerului, nivel mediu.
 • Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) in cel putin o limba de circulatie internationala – nivel mediu

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;

 1. Legea nr. 205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr. 9/2008
 2. 4. Ordinul nr. 1978/2007- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V;
 3. O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ Cap. III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;
 • Cerințe pentru postul de inspector de specialitate IA – coordonator, din cadrul Compartimentului Planetariu și Autobuz virtual:
 • Studii superioare de specialitate de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • Facultate cu profil de geografie sau fizică.
 • Modul pedagogic constituie un avantaj.
 • Vechime în specialitatea studiilor 3 ani
 • Vechime în muncă 3 ani
 • Cunoștințe operare PC- utilizare la nivel corespunzător a computerului, nivel mediu.
 • Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel putin o limbă de circulație internațională – nivel mediu

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002-  actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;

 1. U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ Cap. III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;
 2. – Ureche Vasile, „Universul”, vol. 1, Astronomie, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1982;
 3. – Ureche Vasile, „Universul”, vol. 2, Astrofizică, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1987;
 4. – GHEORGHE Chiș “Astronomie manual pentru clasa a XII-a”, Editura Didactică și pedagogică, R.A.-București.
 5. – Dorling Kindersley , „Universul – Ghid vizual complet” Editura: RAO ; 2008
 • Cerințe pentru postul de inspector de specialitate IA- comunicare – marketing
 • Studii superioare de specialitate de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență – Facultate cu profil de stiinte economice, administrative, comunicare, jurnalism, stiinte politice, filologie.
 • Vechime în specialitatea studiilor 3 ani
 • Vechime în muncă 3 ani
 • Cunoștințe operare PC- utilizare la nivel corespunzător a computerului, nivel mediu.
 • Capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel putin o limbă de circulație internațională – nivel mediu

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată;
 2. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;
 3. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;

 1. U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ Cap. III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;

Potrivit art. 35 din H.G. nr. 1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta următoarele documente:

 1. 1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2;
 2. 2. actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. 3. certificatul de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;
 6. 6. certificat de cazier judiciar sau după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 8. 8. curriculum vitae, model european.

 

Nota:

Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit.e) este prevăzut în anexa nr. 3. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis  în condițiile legii.

Concursul pentru posturile contractuale vacante  se va desfăşura conform următorului calendar:

 • Data limită de depunere a dosarelor  este  08.2023, ora 16.
 • Afişare rezultate selecţie dosare de concurs 18.08.2023.
 • Termen contestație selecție dosare de concurs 21.08.203.
 • Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs 22.08.2023.

 

 Proba scrisă: 23.08.2023, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor , nr.1, Brașov

– Notare și comunicare rezultate proba scrisă: 24.08.2023

– Termen contestație rezultate proba scrisă:  25.08.2023

– Termen soluționare contestație proba scrisă: 28.08.2023

 

Interviu:  29.08.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

 – Notare și comunicare rezultate interviu: 30.08.2023

– Termen contestație rezultate interviu:  31.08.2023

– Termen soluționare contestație interviu: 01.09.2023

 

Afişare rezultate finale concurs: 04.09.2023

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitate, de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădinii Zoologice Brașov, telefon 0268/ 337787;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, Brașov, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

ANUNŢ

Grădina Zoologică Braşov, cu sediul în Brașov, str. Brazilor, nr. 1, organizează în baza art. IV din O.U.G. nr. 34/2023, alin.2 lit.a) concurs de promovare personal contractual, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a posturilor unice vacante, cu durata normală a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore/săpt. după cum urmează:

 • 2 posturi de referent casier IA, cu studii medii
 • 1 post de inspector de specialitate- coordonator activități educaționale, IA, S;
 • 1 post de referent de specialitate I, S;

            Condițiile de desfăşurare  a concursului

Publicare anunț 31.07.2023

Data organizării: 23.08.2023

Proba scrisă:  în data de 23.08.2023, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Braşov

str. Brazilor nr.1

                Examenul constă în sustinerea unei probe scrise de către persoanele care participă la concursul de promovare.

           Promovarea personalului contractual de execuție se face în baza H.G. 1336/2022- ,,pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice’’ cu respectarea Legii -cadru nr. 153/2017- privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile și completările ulterioare.

Condițiile de participare generale și specifice necesare ocupării posturilor vacante de execuție conf. art. 72 alin.2 sunt următoarele:

 • Propunerea de promovare întocmită de către șeful ierarhic superior, și aprobată de conducatorul instituției.
 • să fi obținut calificativul ,,foarte bine’’ la evaluarea performanțelor profesionale de cel puțin două ori în ultimii trei ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
 • să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional deținut.

  

           Bibliografia pentru postul de referent casier IA / M:

 Legii nr. 22/1969-privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;
 1. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;

 1. M.F.P. nr. 2861/2009 Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;
 2. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 3. U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, Cap. III- Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;

           Bibliografia pentru postul de referent de specialitate  I / S:

 Legii nr. 22/1969-privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;
 1. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;

 1. Legii nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 3. M.F.P. nr. 2861/2009 Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;
 4. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 5. U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ Cap. III- Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,       art. 549 – art. 560;
 6. Ordinul nr.845/12.10.2015 privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală”, indicativ I 13-2015. (5. Sisteme de încălzire; 12. Exploatarea instalațiilor de încălzire; 13. Întreținerea instalațiilor de încălzire; 14. Protecția, siguranța și igiena muncii);
 7. Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.173/2023 privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare”, indicativ I 5-2022. (9. Punerea în funcțiune și recepția instalațiilor de ventilare și climatizare; 10. Exploatarea, întreținerea, reviziile și reparațiile instalațiilor de ventilare și climatizare);

  

           Bibliografia pentru postul de inspector de specialitate-coordonator activități educaționale IA /S:

 

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002- actualizată;
 2. Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, actualizată:

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;

 1. Legea nr. 205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr. 9/2008
 1. Ordinul nr. 1978 – pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu,    Anexa V;
 2. O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  Cap. III- Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,        art. 549 – art. 560;

 

 

Dosarul de concurs  va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. 1. Cerere de înscriere;
 2. 2. Adeverința eliberată de către angajator din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;
 3. 3. Copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

–     Publicare anunț 31.07.2023

 • Data limită de depunere a dosarelor  este  08.2023, ora 16.
 • Afişare rezultate selecţie dosare de concurs 18.08.2023.
 • Termen contestație selecție dosare de concurs 21.08.2023.
 • Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs 22.08.2023.

 

 Proba scrisă: 23.08.2023, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor , nr.1, Brașov

– Notare și comunicare rezultate proba scrisă: 24.08.2023

– Termen contestație rezultate proba scrisă:  25.08.2023

– Termen soluționare contestație proba scrisă: 28.08.2023

 

Interviu:  29.08.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

 – Notare și comunicare rezultate interviu: 30.08.2023

– Termen contestație rezultate interviu:  31.08.2023

– Termen soluționare contestație interviu: 01.09.2023

 

Afişare rezultate finale concurs: 04.09.2023

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitate, de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădinii Zoologice Brașov, telefon 0268/ 337787;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, Brașov, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

PROCES- VERBAL

 

Privind rezultatele la proba interviului din data de 15.05.2023, pentru concursul desfășurat la Grădina Zoologică Brașov, în data de 09.05.2023, pentru postul contractual vacant de muncitor calificat tr.I – îngrijitor animale.

          

 

Nr.

crt.

 Nr. dosar

concurs

Postul ptr. care candidează Punctajul

obtinut la proba interviului

Rezultatul

probei scrise

admis/respins

1 1206/28.04.2023       Muncitor calificat  tr. I

îngrijitor animale

     100 puncte           ADMIS

In conformitate cu art. 46 alin. 3 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la interviu și / sau proba practică, candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor  contractuale de execuție’’.

Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1, în data de 17.05.2023 până la ora 16.

Afișat astăzi, 16.05. 2023, ora 11.15

PROCES- VERBAL

 

Privind rezultatele la proba scrisă pentru concursul desfășurat la Grădina Zoologică Brașov, în data de 09.05.2023, pentru  următoarele posturi contractuale vacante:  1 post de muncitor calificat tr. I îngrijitor animale, 1 post de muncitor calificat tr. II-îngrijitor animale, 1 post de  referent IA cu atribuții de tehnician veterinar, 1 post temporar vacant de inspector de specialitate gradul II.

            

Nr.

crt.

 Nr. dosar

concurs

Postul ptr. care candidează Punctajul

obținut la proba scrisă

Rezultatul

probei scrise

admis/respins

1 1019/20.04.2023 Inspector de specialitate gr. II          41,83          Respins
2 1206/28.04.2023 Muncitor calificat  tr. I

îngrijitor animale

         90  puncte          Admis

In conformitate cu art. 45 alin. 2 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, și minimum 70 de puncte pentru funcția contractuală de conducere.

Candidații declarați ,, admis’’ se vor prezenta în data de 15.05. 2023, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 11.05.2023 până la ora 16.

Afișat astăzi, 10.05. 2023, ora 16.33

                                     

                                          PROCES – VERBAL cu REZULTATUL

                                               etapei privind selecția dosarelor   

Încheiat astăzi, 02.05.2023, cu ocazia selecției dosarelor, depuse pentru urmatoarele posturi vacante de:  muncitor calificat tr.I,muncitor calificat tr. II, referent tr. IA- tehnician veterinar,la concursul, care se va desfășura în  data de 09.05.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov.

Având în vedere prevederile art. 36 și art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022- pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice’’, comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, pentru ocuparea posturilor vacante, la Grădina Zoologică, rezultatele selecției fiind următoarele:

Nr.

Crt.

Număr dosar candidat Funcția

contractuală

Rezultatul

selecției

Motivul

respingerii

dosarului

1 Nr. 1206 /28.04.2023 Muncitor calificat tr. I Admis

Candidatul declarat admis se va prezenta la proba scrisă în data de 09.05.2023, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor, nr.1, Brașov.

                       

                                            PROCES – VERBAL cu REZULTATUL

                                               etapei privind selecția dosarelor   

încheiat astăzi, 24.04.2023, cu ocazia selecției dosarelor, depuse pentru postul temporar vacant de  inspector de specialitate, S, gradul II, la concursul, care se va desfășura în  data de 09.05.2023, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov.

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022- pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice’’ , comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, pentru ocuparea postului-temporar vacant,  de inspector de specialitate, S, gradul II, la Compartimentul Buget Financiar Contabilitate, rezultatele selecției fiind următoarele:

Nr.

Crt.

Număr dosar candidat Funcția

contractuală

Rezultatul

selecției

Motivul

respingerii

dosarului

1 Nr. 1019/20.04.2023 Inspector de specialitate, S, gradul II Admis cu condiția ca până la data probei scrise să prezinte adeverința medicală și cazierul judiciar în original.

Candidatul declarat admis se va prezenta la proba scrisă în data de 09.05.2023, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor, nr.1, Brașov.

ANUNŢ

Grădina Zoologică Braşov, cu sediul în str. Brazilor, nr.1, Brașov, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a 3 posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, și 1 post contractual temporar vacant pe perioada determinată, cu durata normală a timpului de lucru de 8ore/zi, 40 ore/săpt după cum urmează:

1 post de muncitor calificat tr. I, M/G – îngrijitor animale, studii generale/medii din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului,

1 post de muncitor calificat tr. II, M/G – îngrijitor animale, studii generale/medii din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului,

1 post de referent IA, M – cu atribuții de tehnician veterinar, studii liceale cu diplomă de bacalaureat, din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului,

și 1 post contractual temporar vacant, de inspector de specialitate, gradul II, S, cu studii superioare economice, din cadrul Compartimentului Buget Financiar Contabilitate, pe perioada determinată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săpt;

            Condițiile de desfăşurare  a concursului

   Data organizării: 09.05.2023

Proba scrisă:  în data de 09.05.2023 ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Braşov

str. Brazilor nr.1

            Interviul: în data de 15.05. 2023, ora 10 la sediul Grădinii Zoologice Brașov

                                                      

            Concursul constă în următoarele etape succesive și anume:

 1.        selecția dosarelor de înscriere ale candidaților
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul 

În conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții prevazute de Legea nr.53/2003- Codul Muncii, – republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 542 alin.1 si 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European(SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia, sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019, privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008- privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin.(1) lit. h).

 

Cerințe pentru postul de referent IA, M, cu atribuții de tehnician veterinar  – studii  liceale  de specialitate în domeniul sanitar veterinar  cu diplomă de bacalaureat, vechime ca tehnician veterinar 3 ani, vechime în muncă 5 ani.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea nr.205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr.9/2008
 2. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 3. Ordinul nr. 1978- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V.
 4. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia, art. 549 – art. 560;
 1. Disciplina: Anatomia animalelor
 • Sistemul limfatic;
 • Formațiunile din cavitatea abdominală la animale;
 • Regiunea hipogastrică;
 • Regiunile autopodiului toracic și pelvin la ecvine;
  1. Disciplina: Fiziologie
 • Hematiile: funcții, compoziție, particularități metabolice, proprietăți;
 • Circulația sîngelui în artere : presiune arteriala, reglarea ei, pulsul arterial;
 • Digestia la rumegătoare: rumegarea , erucția, motricitatea compartimentelor gastrice;
  1. Disciplina: Fiziopatologie
 • Sindromul general de adaptare;
 • Fiziopatologia șocului;
 • Fiziopatologia inflației
 • Fiziopatologia homeostaziei termice;
 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;
 1. 8. Disciplina: Semiologie
 • Examenul general al animalului;
 • Examenul urinei;
 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;
 • Examenul aparatului cardiovascular;
 • Examenul sistemului nervos;
 1. Disciplina: Farmacologie
 • Antiseptice și dezinfectante: nestabile, stabile;
 • Substanțe chimioterapice;
 • Sulfamide;
 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;
 1. Disciplina: Medicina legală
 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasă, pneumonia cu virus sincitial, etc);
 • Bolile porcilor ( gastroenterita transmisibilă, pesta porcină, boala lui Glaser );
 • Bolile găinilor ( bursita infecțioasă aviară, pseudopesta aviară, etc.);

Bibliografie pentru disciplinele mai sus menționate:

Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicală Veterinară;

Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinară;

Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor și bolilor prionice la animale;

Cerințe pentru postul de muncitor calificat tr.I, G/M – îngrijitor animale –  studii gimnaziale / liceale, vechime în muncă minim 5 ani ;

Postul de muncitor calificat tr. II, G/M,- îngrijitor animale- studii gimnaziale/ liceale, vechime în muncă minim 3 ani;

 

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 2. 2. Legea nr. 205/2004- privind protecția animalelor- actualizată;
 3. 3. Directiva Consiliului 1999/22/CE- privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;
 4. 4. Ordinul nr.1798/2007- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V;

Cerințe pentru postul temporar vacant de inspector de specialitate (economist) gradul II, S, absolvent licențiat, al unei Facultăți de Științe Economice, cu  vechime în specialitatea studiilor de 5 ani, și vechime în muncă de minim 6 ani.

 

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. 1.  Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002-  actualizată;
 2.   2.  Legea contabilității nr. 82/1991- republicată și actualizată;
 3. 3. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. 4. OMFP nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;
 5.  OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia , aprobate prin OMFP nr. 1917/2005;
 6. 6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – actualizată;
 7.  7. OMFP nr. 2861/2009 Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;

 

 1.  8.   Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 2. 9.   OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 3. 10. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;
 4. 11. Înregistrări  contabile (exemplu practic).

Potrivit art. 35 din H.G. nr. 1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. 1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2;
 2. 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;
 6. 6. certificat de cazier judiciar sau dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 8. 8. curriculum vitae, model european.

Nota:

Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit.e) este prevăzut în anexa nr. 3. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis  în condițiile legii.

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

 

Data limită de depunere a dosarelor pentru postul contractual temporar vacant este – 21 aprilie , ora 16.

– Afişare rezultate selecție dosare de concurs pentru post temporar vacant – 24.04.2023

– Termen contestaţie selecţie dosare de concurs post temporar vacant – 25.04.2023

– Termen solutionare contestatie selectie dosare de concurs: 26.04.2023

  Proba scrisă:  9 mai, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, din str. Brazilor nr.1 Brașov.  

 

 Data limită de depunere a dosarelor pentru posturile contractuale vacante este 28 aprilie, ora 16.

            – Afişare rezultate selecţie dosare de concurs  pentru posturile vacante – 02.05.2023

–  Termen contestație selecție dosare de concurs posturi vacante – 03.05.2023

– Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs posturi vacante – 04.05.2023

 Proba scrisă: 9 mai, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor , nr.1, Brașov

– Notare și comunicare rezultate proba scrisă: – 10 mai 2023

– Termen contestație rezultate proba scrisă:  – 11 mai 2023

– Termen soluționare contestație proba scrisă: – 12 mai 2023

Interviu:  15 mai, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

Notare și comunicare rezultate interviu: 16 mai 2023

– Termen contestație rezultate interviu: 17 mai 2023

– Termen soluționare contestație interviu: 18 mai 2023

Afişare rezultate finale concurs: 19 mai 2023

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitate, de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădinii Zoologice Brașov, telefon 0268/ 337787;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, Brașov, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, pentru posturile temporar vacante (13.04.-21.04.2023), și în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, pentru posturile vacante (13.04.- 28.04.2023).

PROCES- VERBAL

Privind rezultatele la proba interviului, pentru concursul desfășurat la Grădina Zoologică Brașov, în data de 10.03.2023, pentru postul contractual vacant de muncitor calificat tr.I, cu atribuții de șofer.

 

Nr.

crt.

 Nr. dosar

concurs

Postul ptr. care candidează Punctajul

obtinut la proba interviului

Rezultatul

probei scrise

admis/respins

1 434/22.02.2023 Muncitor calificat  tr. I

șofer

     88.22 puncte           ADMIS

In conformitate cu art. 46 alin. 3 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la interviu și / sau proba practică, candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor  contractuale de execuție’’.

Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1, în data de 14.03.2023 până la ora 16.00

Afișat astăzi, 13.03. 2023, ora 15.00

PROCES- VERBAL

 

Privind rezultatele la proba scrisă pentru concursul desfășurat la Grădina Zoologică Brașov, în data de 06.03.2023, pentru  următoarele posturi contractuale vacante:  1 post de muncitor calificat I îngrijitor animale, 1 post de muncitor calificat tr.I, cu atribuții de șofer, 1 post de  referent IA cu atribuții de tehnician veterinar, 1 post temporar vacant de inspector de specialitate gradul II. Pentru postul de referent- tehnician veterinar nu s-a înscris nici un candidat.

            

Nr.

crt.

 Nr. dosar

concurs

Postul ptr. care candidează Punctajul

obtinut la proba scrisa

Rezultatul

probei scrise

admis/respins

1 381/16.02.2023 Inspector de specialitate gr. II          – ABSENT
2 382/16.02.2023 Inspector de specialitate gr. II   42.17 puncte RESPINS
3 335/13.02.2023 Muncitor calificat  tr. I

îngrijitor animale

  45.00  puncte RESPINS
4 341/14.02.2023 Muncitor calificat  tr. I

șofer

   28.00 puncte RESPINS
5 434/22.02.2023 Muncitor calificat  tr. I

șofer

    71.00 puncte  ADMIS
6 454/24.02.2023 Muncitor calificat  tr. I

îngrijitor animale

          –  ABSENT

In conformitate cu art. 45 alin. 2 din H.G. nr. 1336/28.10.2022 –  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, și minimum 70 de puncte pentru funcția contractuală de conducere.

Candidații declarați ,, admis’’ se vor prezenta în data de 10.03. 2023, ora 10.00, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

Contestațiile se pot depune, potrivit calendarului de concurs, la sediul instituției, str. Brazilor, nr.1,  în data de 08.03.2023 până la ora 16.00

Afișat astăzi, 07.03. 2022, ora 16.20

               

PROCES – VERBAL cu REZULTAT  

etapei privind selectia dosarelor   

încheiat astăzi, 28.02.2023, cu ocazia selecției dosarelor, depuse pentru următoarele posturi vacante:1 post muncitor calificat tr. I-îngrijitor animale, 1 post muncitor calificat tr.I, cu atribuții de șofer, și 1 post de referent IA cu atribuții de tehnician veterinar, pentru concursul  care se va desfășura în  data de 06.03.2023, ora 10.00, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov.

Având în vedere prevederile art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022- pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice’’ , comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, pentru ocuparea posturilor vacante enumerate mai sus, rezultatele selecției fiind următoarele:

Nr.

Crt.

Număr dosar candidat Funcția

contractuală

Rezultatul

selecției

Motivul

respingerii

dosarului

1 Nr. 335/13.02.2023 Muncitor calificat tr. I- îngrijitor animale Admis
  2    Nr. 341/14.02.2023 Muncitor calificat tr. I-  șofer Admis
1 Nr. 434/22.02.2023 Muncitor calificat tr. I-  șofer Admis
  2    Nr. 454/24.02.2023 Muncitor calificat tr. I- îngrijitor animale Admis

Candidații declarați ,,admis’’ se vor prezenta la proba scrisă în data de 06.03.2023, ora 10.00, la sediul instituției din str. Brazilor, nr.1, Brașov.

Data afișării 28.02.2023, ora 11.20

  PROCES – VERBAL cu REZULTATUL

etapei privind selecția dosarelor pentru postul temporar vacant de  

inspector de specialitate, S, gradul II

 

          încheiat astăzi, 21.02.2023, cu ocazia selecției dosarelor, depuse pentru postul temporar vacant de  inspector de specialitate, S, gradul II, la concursul, care se va desfășura în  data de 06.03.2023, ora 10.00, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov.

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022- pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice’’ , comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, pentru ocuparea postului-temporar vacant,  de inspector de specialitate, S, gradul II, la Compartimentul Buget Financiar Contabilitate, rezultatele selecției fiind următoarele:

Nr.

Crt.

Număr dosar candidat Funcția

contractuală

Rezultatul

selecției

Motivul

respingerii

dosarului

1 Nr. 381/16.02.2023 Inspector de specialitate, S, gradul II Admis
  2    Nr. 382/16.02.2023 Inspector de specialitate, S, gradul II Admis

Candidații declarați admis se va prezenta la proba scrisă în data de 06.03.2023, ora 10.00, la sediul instituției din str. Brazilor, nr.1, Brașov.

Data afișării 21.02.2023, ora 11.00

ANUNŢ

Grădina Zoologică Braşov, cu sediul în str. Brazilor nr.1 Brașov, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a 3 posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, și 1 post contractual temporar vacant pe periodă determinată, cu durata normală a timpului de lucru de 8ore/zi, 40 ore/săpt după cum urmează:

1 post de  muncitor calificat tr.I, M, cu atribuții de șofer, studii liceale cu diplomă de bacalaureat, din cadrul Biroului Administrativ – Achiziții,

1 post de referent IA, M – cu atribuții de tehnician veterinar, studii liceale cu diplomă de bacalaureat, din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului,

 1 post de muncitor calificat tr. I, M/G – îngrijitor animale, studii generale/medii din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului,

și 1 post contractual temporar vacant,

1 post contractual temporar vacant, de inspector de specialitate, gradul II, S, cu studii superioare economice, din cadrul Compartimentului Buget Financiar Contabilitate, pe perioadă determinată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săpt;

            Condițiile de desfăşurare  a concursului

   Data organizării: 06.03.2023

Proba scrisă:  în data de 06.03.2023 ora 10.00 la sediul Grădinii Zoologice Braşov

str. Brazilor nr.1

            Interviul: în data de 10 martie 2023, ora 10.00 la sediul Grădinii Zoologice Brașov

                                                      

            Concursul constă în următoarele etape succesive și anume:

 1.        selecția dosarelor de înscriere ale candidaților
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul

 

În conformitate cu prevederile art. 15 din H.G. nr. 1336/28.10.2022, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții prevazute de Legea nr.53/2003- Codul Muncii, – republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 542 alin.1 si 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, sau cetăţenia unui alt stat membru ale Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European(SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia, sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr.118/2019, privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008- privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin.(1) lit. h).

 

Cerințe pentru postul de muncitor calificat tr. I, M, cu atribuții de șofer – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă minim 5 ani, permis de conducere categoria B, vechime ca șofer minim 3 ani. Constituie avantaj atestatul de conducere pentru utilaje speciale ( miniîncărcător multifuncțional).

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002, actualizată;
 2. Legea nr. 319 /2006 a securității și sănătății în muncă;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Ordonanța de urgență nr. 195/2002- actualizată, privind circulația pe drumurile publice;
 5. Hotărârea nr. 1391/2006- actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 6. Ordonanța nr. 27/2011- privind transporturile rutiere;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – actualizată :

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;

Cerințe pentru postul de referent IA, M, cu atribuții de tehnician veterinar  – studii  liceale  de specialitate în domeniul sanitar veterinar  cu diplomă de bacalaureat, vechime ca tehnician veterinar 3 ani, vechime în muncă 5 ani.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea nr.205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr.9/2008
 2. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 3. Ordinul nr. 1978- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V.
 4. Disciplina: Anatomia animalelor
 • Sistemul limfatic;
 • Formațiunile din cavitatea abdominală la animale;
 • Regiunea hipogastrică;
 • Regiunile autopodiului toracic și pelvin la ecvine;
  1. Disciplina: Fiziologie
 • Hematiile: funcții, compoziție, particularități metabolice, proprietăți;
 • Circulația sîngelui în artere : presiune arterială, reglarea ei, pulsul arterial;
 • Digestia la rumegătoare: rumegarea, erucția, motricitatea compartimentelor gastrice;
  1. Disciplina: Fiziopatologie
 • Sindromul general de adaptare;
 • Fiziopatologia șocului;
 • Fiziopatologia inflației
 • Fiziopatologia homeostaziei termice;
 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;
 1. 7. Disciplina: Semiologie
 • Examenul general al animalului;
 • Examenul urinei;
 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;
 • Examenul aparatului cardiovascular;
 • Examenul sistemului nervos;
 1. Disciplina: Farmacologie
 • Antiseptice și dezinfectante: nestabile, stabile;
 • Substanțe chimioterapice;
 • Sulfamide;
 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;
 1. Disciplina: Medicina legală
 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasă, pneumonia cu virus sincitial, etc);
 • Bolile porcilor ( gastroenterita transmisibilă, pesta porcină, boala lui Glaser );
 • Bolile găinilor ( bursita infecțioasă aviară, pseudopesta aviară, etc.);

Bibliografie pentru disciplinele mai sus menționate:

Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicală Veterinară;

Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinară;

Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor și bolilor prionice la animale;

Cerințe pentru postul de muncitor calificat tr.I, G/M – îngrijitor animale –  studii gimnaziale / liceale, vechime în muncă minim 5 ani ;

 

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 2. 2. Legea nr. 205/2004- privind protecția animalelor- actualizată;
 3. 3. Directiva Consiliului 1999/22/CE- privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;
 4. 4. Ordinul nr.1798/2007- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V;

Cerințe pentru postul temporar vacant de inspector de specialitate (economist), gradul II, S, absolvent licențiat, al unei Facultăți de Științe Economice, cu  vechime în specialitatea studiilor de 5 ani, și vechime în muncă de minim 6 ani.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. 1.  Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002-  actualizată;
 2.   2.  Legea contabilității nr. 82/1991- republicată și actualizată;
 3. 3. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. 4. OMFP nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;
 5. OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia , aprobate prin OMFP nr. 1917/2005;
 6. 6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – actualizată;
 7.  7. OMFP nr. 2861/2009 Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;
 8. 8.   Ordinul nr. 2634/2015 pivind documentele financiar contabile;
 9. 9.   OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;
 10. 10. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  III- Drepturi si obligatii ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia,  art. 549 – art. 560;
 11. 11. Înregistrări  contabile (exemplu practic).

Potrivit art. 35 din H.G. nr. 1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. 1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr.2;
 2. 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;
 6. 6. certificat de cazier judiciar sau dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 8. 8. curriculum vitae, model european.

Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit.e) este prevăzut în anexa nr. 3. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis  în condițiile legii.

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

 

Data limită de depunere a dosarelor pentru postul contractual temporar vacant este – 17 februarie , ora 16.

– Afişare rezultate selecție dosare de concurs pentru post temporar vacant – 21.02.2023

– Termen contestaţie selecţie dosare de concurs post temporar vacant – 22.02.2023

– Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs: 23.02.2023

  Proba scrisă:  6  martie, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, din str. Brazilor nr.1 Brașov.  

 

Data limită de depunere a dosarelor pentru posturile contractuale vacante  pe perioadă nedeterminată este 24 februarie ora 16.

            – Afişare rezultate selecţie dosare de concurs  pentru posturile contractuale vacante – 28.02.2023

–  Termen contestație selecție dosare de concurs posturi vacante – 01.03.2023

– Termen soluționare contestație selecție dosare de concurs posturi vacante – 02.03.2023

 Proba scrisă: 6 martie, ora 10,00 la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor , nr.1, Brașov

– Notare și comunicare rezultate proba scrisă: – 7 martie 2023

– Termen contestație rezultate proba scrisă:  – 8 martie 2023

– Termen soluționare contestație proba scrisă: – 9 martie 2023

Interviu:  10 martie, ora 10, la sediul Grădinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

Notare și comunicare rezultate interviu: 13 martie 2023

– Termen contestație rezultate interviu: 14 martie 2023

– Termen soluționare contestație interviu: 15 martie 2023

Afişare rezultate finale concurs: 16 martie 2023

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, sau în copii legalizate, care se certifică pentru conformitate, de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădinii Zoologice Brașov, telefon 0268/ 337787;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, Brașov, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, pentru posturile temporar vacante (13.02.-17.02.2023), și în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, pentru posturile vacante (13.02.- 24.02.2023).

PROCES – VERBAL

Incheiat astăzi, 21.11. 2022, cu ocazia selecției dosarelor, pentru concursul care se va desfășura în  data de 28.11.2022, ora 10, la sediul Gradinii Zoologice, str. Brazilor, nr.1, Brașov

Având în vedere prevederile art. 19 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante a efectuat selecția dosarelor de concurs înregistrate astfel:

Nr.

Crt.

Număr dosar candidat Funcția

contractuală

Rezultatul

selecției

Motivul

respingerii

dosarului

1 Nr. 3494/18.11.2022 Muncitor calificat I, (sofer) Admis

ANUNŢ

Grădina Zoologică Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării posturilor   contractuale vacante: 1 post de  muncitor calificat tr.I, cu atribuții de șofer, COR 832201, din cadrul Biroului Administrativ – Achiziții, 1 post de referent IA- cu atribuții de tehnician veterinar, în cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului.

            Condiţiile de desfăşurare  a concursului

   Data organizării: 28.11.2022

Proba scrisă:  în data de 28.11.2022 ora 10,00, la sediul Grădinii Zoologice Braşov

Str. Brazilor nr.1

            Interviul: în data de 06.12.2022 .

 

            Concursul constă în următoarele etape succesive şi anume:

 1. selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul

În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

 

Cerințe pentru postul de muncitor calificat tr. I cu atribuții de șofer – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în munca minim cinci ani, permis de conducere categoria B, vechime ca șofer minimum 3 ani. Constituie avantaj atestatul de conducere pentru utilaje speciale ( miniîncărcător multifuncțional).

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002, actualizată;
 2. Legea nr. 319 /2006 a securității și sănătății în muncă;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 4. Ordonanța de urgență nr. 195/2002- actualizată, privind circulația pe drumurile publice;
 5. Hotărârea nr. 1391/2006- actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 6. Ordonanța nr. 27/2011- privind transporturile rutiere;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii – actualizată :

Titlul II- Cap.I, Cap.II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V- secțiunea 1-8;

Titlul III- Cap. I- secțiunea 1-4, Cap. II- secțiunea 1-2, Cap. III-secțiunea 1-2;

Cerințe pentru postul de referent IA cu atribuții de tehnician veterinar  – studii  liceale  de specialitate în domeniul sanitar veterinar ( cu diplomă de bacalaureat), vechime în specialitatea studiilor 3 ani.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea nr.205/2004-republicată-privind protecția animalelor/ modificată și completată prin Legea nr.9/2008
 2. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 3. Ordinul nr. 1978- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, Anexa V.
 4. Disciplina: Anatomia animalelor
 • Sistemul limfatic;
 • Formațiunile din cavitatea abdominală la animale;
 • Regiunea hipogastrică;
 • Regiunile autopodiului toracic și pelvin la ecvine;
  1. Disciplina: Fiziologie
 • Hematiile: funcții, compoziție, particularități metabolice, proprietăți;
 • Circulația sîngelui în artere : presiune arteriala, reglarea ei, pulsul arterial;
 • Digestia la rumegătoare: rumegarea , erucția, motricitatea compartimentelor gastrice;
  1. Disciplina: Fiziopatologie
 • Sindromul general de adaptare;
 • Fiziopatologia șocului;
 • Fiziopatologia inflației
 • Fiziopatologia homeostaziei termice;
 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;
 1. 7. Disciplina: Semiologie
 • Examenul general al animalului;
 • Examenul urinei;
 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;
 • Examenul aparatului cardiovascular;
 • Examenul sistemului nervos;
 1. Disciplina: Farmacologie
 • Antiseptice și dezinfectante: nestabile, stabile;
 • Substanțe chimioterapice;
 • Sulfamide;
 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;
 1. Disciplina: Medicina legală
 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasă, pneumonia cu virus sincitial, etc);
 • Bolile porcilor ( gastroenterita transmisibilă, pesta porcină, boala lui Glaser );
 • Bolile găinilor ( bursita infecțioasă aviară, pseudopesta aviară, etc.);

Bibliografie pentru disciplinele mai sus menționate:

Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicală Veterinară;

Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinară;

Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor și bolilor prionice la animale;

Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G nr. 1027/2014, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

Data limită de depunere a dosarelor: 18.11.2022, ora 16

– Afişare rezultat selecţie dosare de concurs :  21.11.2022

– Termen contestaţie selecţie dosare de concurs: 22.11.2022

– Termen solutionare contestatie selectie dosare de concurs: 23.11.2022

Proba scrisă: 28.11.2022, ora 10,00

– Notare şi comunicare rezultate proba scrisă:  29.11.2022

– Termen contestaţie rezultate proba scrisă: 02.12.2022

– Termen soluţionare contestaţie proba scrisă: 05.12.2022

Interviu:  06.12.2022

Notare şi comunicare rezultate interviu: 06.12.2022

– Termen contestaţie rezultate interviu: 07.12.2022

– Termen soluţionare contestatie interviu: 08.12.2022

Afişare rezultate finale concurs: 08.12.2022

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele original, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Gradinii Zoologice, telefon 0268/ 337787

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 18.11.2022 ora 16.

PROCES – VERBAL CU  REZULTATELE FINALE

obținute de candidații înscriși la concursul organizat în intervalul  22.09.2022 – 28.09.2022, pentru  ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante de: medic veterinar S gradul II,  șef  birou Administrativ- Achiziții S gradul II  

Nr.

crt.

Nr. și data înregistrării  dosarului de concurs Postul  contractual vacant Rezultatul etapei

selecția dosarelor de înscriere

Punctajul obținut la proba scrisă Punctajul obținut la proba interviu Punctaj

final

Rezultat

final

1 2830 /09.09.2022 Medic veterinar S, gradul II ADMIS 58 90 74.00  ADMIS
5 2868/14.09.2022 Șef birou administrativ achiziții S gradul II ADMIS 75 90 82.50 ADMIS

ANUNŢ

 Privind rezultatele obținute la proba interviului în data de 28.09.2022, pentru  posturile vacante de medic veterinar gradul II S și sef birou administrativ achiziții gradul II S.

Avand în vedere prevederile art. 24 si 29 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contactual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituită în baza deciziei Directorului Grădinii Zoologice Brașov, nr.64/30.08.2022, a efectuat acordarea punctajului la proba interviu pentru candidații care au promovat proba scrisa, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

DOSAR

Număr și dată

POSTUL ptr. care candidează Punctajul

obtinut la proba interviu

Rezultatul

probei interviu

1 2830/09.09.2022 Medic veterinar 90 puncte admis
2 2868/14.09.2022 Sef birou administrativ achizitii 90 puncte admis

ANUNȚ

 Privind rezultatele pentru proba scrisă la concursul desfășurat la Grădina Zoologică Brașov, în data de 22.09.2022, pentru  următoarele posturi contractuale vacante de: medic veterinar, șef birou administrativ – achiziții.

            

Nr.

crt.

 Nr. dosar

concurs

Postul ptr. care candidează Punctajul

obtinut la proba scrisa

Rezultatul  probei scrise

admis/respins

1 2830 Medic veterinar 58 puncte admis
2 2868 Șef birou administrativ achiziții 75 puncte admis

In conformitate cu art. 28 alin. 3 din H.G.nr. 286/2011- actualizată  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, și minimum 70 de puncte pentru funcția contractuală de conducere.

Candidații declarați ,, admis’’ se vor prezenta în data de 28.09. 2022, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

Contestațiile se vor depune până în data de 27.09.2022.

ANUNŢ

Grădina Zoologică Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor posturi unice contractuale vacante, în cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului:

– 1 post medic veterinar, gradul II, S ;

si in cadrul Biroului Administrativ – Achizitii:

– 1 post Șef birou, gradul II, S

            Condiţiile de desfăşurare  a concursului

   

            Data organizării: 22.09.2022

Proba scrisă:  în data de 22.09.2022, ora 10,00, la sediul Grădinii Zoologice Braşov

Str. Brazilor nr.1

            Interviul: data şi ora vor fi comunicate ulterior.

 

            Concursul constă în următoarele etape succesive şi anume:

 1. selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul

În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

 

 

Cerinte pentru postul de medic veterinar, gradul II, S, – studii superioare de medicina veterinara, licentiat, cu vechime peste 1 an în specialitatea studiilor.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 • Disciplina: Anatomia animalelor
 • Sistemul limfatic;
 • Formațiunile din cavitatea abdominală la animale;
 • Regiunea hipogastrică;
 • Regiunile autopodiului toracic și pelvin la ecvine;
  1. Disciplina: Fiziologie
 • Hematiile: funcții, compoziție, particularități metabolice, proprietăți;
 • Circulația sîngelui în artere : presiune arteriala, reglarea ei, pulsul arterial;
 • Digestia la rumegătoare: rumegarea , erucția, motricitatea compartimentelor gastrice;
  1. Disciplina: Fiziopatologie
 • Sindromul general de adaptare;
 • Fiziopatologia șocului;
 • Fiziopatologia inflației
 • Fiziopatologia homeostaziei termice;
 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;
 1. Disciplina: Semiologie
 • Examenul general al animalului;
 • Examenul urinei;
 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;
 • Examenul aparatului cardiovascular;
 • Examenul sistemului nervos;
 1. Disciplina: Farmacologie
 • Antiseptice și dezinfectante: nestabile, stabile;
 • Substanțe chimioterapice;
 • Sulfamide;
 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;
 1. Disciplina: Medicina legală
 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasă, pneumonia cu virus sincitial, etc);
 • Bolile porcilor ( gastroenterita transmisibilă, pesta porcină, boala lui Glaser );
 • Bolile găinilor ( bursita infecțioasă aviară, pseudopesta aviară, etc.);
 1. Legea nr. 205/2004-republicata – privind protectia animalelor;
 2. Legea Gradinilor Zoologice si Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizata);
 3. Directiva Consiliului 1999/22/CE privind animalele salbatice din Gradinile Zoologice;
 4. Statutul medicului veterinar
 5. Cerințele pentru disciplinele din domeniul medical veterinar mai sus enumerate, se regasesc in bibliografie:

Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicală Veterinară;

Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinară;

Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor și bolilor prionice la animale;

Cerințe pentru postul de șef birou, gradul II, S,

   studii superioare (tehnice, economice, juridice) cu diploma de licență,

 • cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice,
 • cu vechime peste 5 ani în specialitatea studiilor și minim 3 ani în achizitii publice.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);

2.Partea a III a -Administratie Publica Locala si Titlul I si III al părții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 1. 3. Legea nr. 53 – privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. 4. Legea nr. 22/1969 (actualizată) – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
 3. 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. 6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
 5. 7. H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului  de receptie a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 6. 8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile și completarile ulterioare;
 7. 9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
 8. 10. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 9. 11. O.M.F.P. nr. 2861/2009pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv
 10. 12. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă

Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G nr. 1027/2014, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

Data limită de depunere a dosarelor: 14.09.2022, ora 16

– Afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 15.09.2022

– Termen contestaţie selecţie dosare de concurs: 16.09.2022

– Termen solutionare contestatie selectie dosare de concurs: 19.09.2022

 

Proba scrisă: 22.09.2022, ora 10,00

– Notare şi comunicare rezultate proba scrisă: 26.09.2022

– Termen contestaţie rezultate proba scrisă: 27.09.2022

– Termen soluţionare contestaţie proba scrisă: 28.09.2022

 

Interviu: 28.09.2022

Notare şi comunicare rezultate interviu: 29.09.2022

– Termen contestaţie rezultate interviu: 30.09.2022

– Termen soluţionare contestatie interviu: 03.10.2022

 

Afişare rezultate finale concurs: 04.10.2022

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele original, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Gradinii Zoologice, telefon 0268/ 337787

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 14.09.2022, ora 16.

Data afişării anunţului:  31.08.2022

PROCES – VERBAL CU  REZULTATELE FINALE

obținute de candidații înscriși la concursul organizat în intervalul  22.07.2022 – 28.07.2022, pentru  ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante de: medic veterinar S gradul II,  referent IA cu atribuții de tehnician veterinar, muncitor calificat tr.I – îngrijitor animale, și un post contractual  de conducere vacant,  de șef  birou Administrativ- Achiziții S gradul II  

Nr.

crt.

Nr. și data înregistrării  dosarului de concurs Postul  contractual vacant Rezultatul etapei

selecția dosarelor de înscriere

Punctajul obținut la proba scrisă Punctajul obținut la proba interviu Punctaj

final

Rezultat

final

1 2125 /13.07.2022 Medic veterinar S, gradul II ADMIS 70 90 80  ADMIS
2 2140/14.07.2022 Muncitor calificat tr.I ADMIS 70 86.66 78.33 ADMIS
3 2052/04.07.2022 Referent IA ADMIS 70 80 75 RESPINS
4 2084/07.07.2022 Referent IA ADMIS 58 96.66 77.33 ADMIS
5 2118/12.07.2022 Șef birou administrativ achiziții S gradul II ADMIS 56 56 RESPINS
6 2110/11.07.2022 Șef birou administrativ achiziții S gradul II ADMIS 49 49 RESPINS

Data afișării: 03.08.2022  ora 09.50

PROCES- VERBAL

 

privind rezultatele obținute în urma susținerii INTERVIULUI din data de 28.07.2022, ale candidaților, pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante: medic veterinar S gradul II, referent IA cu atribuții de tehnician veterinar,  muncitor calificat tr.I,

Având în vedere prevederile art. 24 si 29 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituită în baza deciziei Directorului Grădinii Zoologice Brașov, nr.55/2022, comunică următorul rezultat al interviului:

            

Nr.

crt.

DOSAR

Număr si data

POSTUL ptr. care candidează Punctajul

obtinut la proba interviu

Punctajul

minim  pentru promovare

Rezultatul

probei interviu

1 2125/13/07/2022 Medic veterinar S gradul II      90,00   puncte       50 puncte           Admis
2 2140/14/07/2022 Muncitor calificat tr.I      86.66  puncte       50 puncte          Admis
3 2052/04/07/2022 Referent IA       80,00  puncte       50 puncte          Admis
4 2084/07/07/2022 Referent IA       96,66 puncte        50 puncte          Admis

Notă: Eventualele contestații pot fi depuse în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor, la sediul instituției din str. Brazilor, nr.1 Brasov.

Rezultatele finale ale concursului desfășurat în perioada 22.07.2022-28.07.2022, se vor afișa după expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

ANUNȚ

 

Privind rezultatele pentru proba scrisă la concursul desfășurat la Grădina Zoologică Brașov, în data de 22.07.2022, pentru  următoarele posturi contractuale vacante de: muncitor calificat I, referent IA cu atribuții de tehnician veterinar, medic veterinar, șef birou administrativ – achiziții.

            

Nr.

crt.

 Nr. dosar

concurs

Postul ptr. care candidează Punctajul

obtinut la proba scrisa

Rezultatul  probei scrise

admis/respins

1 2125 Medic veterinar 70 puncte admis
2 2140 Muncitor calif. I 70 puncte admis
3 2052 Referent IA 70 puncte admis
4 2084 Referent IA 58 puncte admis
5 2118 Șef birou administrativ achiziții 56 puncte respins
6 2110 Șef birou administrativ achiziții 49 puncte respins

In conformitate cu art. 28 alin. 3 din H.G.nr. 286/2011- actualizată  ,, sunt declarați admiși la proba scrisă, candidații care au obținut minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, și minimum 70 de puncte pentru funcția contractuală de conducere.

Candidații declarați ,, admis’’ se vor prezenta în data de 28.07. 2022, ora 10, la sediul instituției din str. Brazilor nr. 1, pentru a susține interviul.

Contestațiile se vor depune până în data de 26.07.2022.

Afișat astăzi, 25.07. 2022, ora 13.30

ANUNŢ

Având în vedere prevederile art. 19 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante a efectuat selecția dosarelor de concurs înregistrate astfel:

Nr.

Crt.

Număr dosar candidat Funcția

contractuală

Rezultatul

selecției

Motivul

respingerii

dosarului

1 Nr. 2118/12.07.2022 Sef birou administrativ achizitii grad II S Admis
2 Nr. 2110/11.07.2022 Sef birou administrativ achizitii grad II S Admis
3 Nr. 2052/04.07.2022 Referent IA- tehnician veterinar Admis
4 Nr. 2140/14.07.2022 Muncitor calificat tr.I

Ingrjitor animale

Admis
5 Nr. 2125/13.07.2022 Medic veterinar Admis
6 Nr. 2084/07.07.2022 Referent IA- tehnician veterinar Admis

ANUNŢ

Grădina Zoologică Braşov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale vacante, în cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor și Protecția Mediului:

1 post muncitor calificat tr.I, M/G

– 1 post referent IA, M – cu atribuții de tehnician veterinar,

– 1 post medic veterinar, gradul II, S ;

si in cadrul Biroului Administrativ – Achizitii:

– 1 post Șef birou, gradul II, S

            Condiţiile de desfăşurare  a concursului

   

            Data organizării: 22.07.2022

Proba scrisă:  în data de 27.07.2022, ora 10,00, la sediul Grădinii Zoologice Braşov

Str. Brazilor nr.1

            Interviul: data şi ora vor fi comunicate ulterior.

 

            Concursul constă în următoarele etape succesive şi anume:

 1. selecţia dosarelor de înscriere ale candidaţilor
 2. probă scrisă
 3. 3. interviul

În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea participării la concurs fiecare candidat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

 

Cerinte pentru postul de muncitor calificat I , M/G – studii gimnaziale/liceale, vechime in munca 4 ani

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002, actualizată;
 2. Legea nr. 205/2004- privind protecția animalelor , actualizată;
 3. Directiva Consiliului1999/22/CE- privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;
 4. Ordinul nr. 1798- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, Anexa V;

Cerințe pentru postul de referent IA, M, cu atribuții de tehnician veterinar  – studii  liceale de specialitate în domeniul sanitar veterinar (cu diplomă de bacalaureat), vechime în specialitatea studiilor 3 ani.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea nr. 205/2004-republicata-privind protecția animalelor/modificată și completată prin Legea nr. 9/2008
 2. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002, actualizată
 3. Ordinul nr. 1798- pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, Anexa V
 4. Disciplina: Anatomia animalelor
 • Sistemul limfatic;
 • Formațiunile din cavitatea abdominală la animale;
 • Regiunea hipogastrică;
 • Regiunile autopodiului toracic și pelvin la ecvine;
  1. Disciplina: Fiziologie
 • Hematiile: funcții, compoziție, particularități metabolice, proprietăți;
 • Circulația sîngelui în artere : presiune arteriala, reglarea ei, pulsul arterial;
 • Digestia la rumegătoare: rumegarea , erucția, motricitatea compartimentelor gastrice;
  1. Disciplina: Fiziopatologie
 • Sindromul general de adaptare;
 • Fiziopatologia șocului;
 • Fiziopatologia inflației
 • Fiziopatologia homeostaziei termice;
 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;
 1. Disciplina: Semiologie
 • Examenul general al animalului;
 • Examenul urinei;
 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;
 • Examenul aparatului cardiovascular;
 • Examenul sistemului nervos;
 1. Disciplina: Farmacologie
 • Antiseptice și dezinfectante: nestabile, stabile;
 • Substanțe chimioterapice;
 • Sulfamide;
 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;
 1. Disciplina: Medicina legală
 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasă, pneumonia cu virus sincitial, etc);
 • Bolile porcilor ( gastroenterita transmisibilă, pesta porcină, boala lui Glaser );
 • Bolile găinilor ( bursita infecțioasă aviară, pseudopesta aviară, etc.);

Bibliografie pentru disciplinele mai sus menționate:

Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicala Veterinara;

Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinara;

Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor si bolilor prionice la animale;

Cerinte pentru postul de medic veterinar, gradul II, S, – studii superioare de medicina veterinara, licentiat, cu vechime peste 1 an în specialitatea studiilor.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea nr. 205/2004-republicata – privind protectia animalelor;
 2. Legea Gradinilor Zoologice si Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizata);
 3. Directiva Consiliului 1999/22/CE privind animalele salbatice din Gradinile Zoologice;
 4. Statutul medicului veterinar
 5. Cerințele pentru disciplinele din domeniul medical veterinar mai sus enumerate, sunt obligatorii și pentru postul de medic veterinar cu următoarea bibliografie:

Spataru C.- 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003 – Anatomia animalelor

Nicolae C.- 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

Vulpe V. – 2015 – Semiologie Medicală Veterinară;

Nastasa V.- 2005- Farmacologie veterinară;

Paul I. – 2012- Etiomorfopatologia virozelor și bolilor prionice la animale;

Cerințe pentru postul de șef birou, gradul II, S,

   studii superioare (tehnice, economice, juridice) cu diploma de licență,

 • cursuri de specializare în domeniul achizițiilor publice,
 • cu vechime peste 5 ani în specialitatea studiilor și minim 3 ani în achizitii publice.

Bibliografia pentru concurs va cuprinde:

 1. Legea Grădinilor Zoologice și Acvariilor publice nr. 191/2002 ( actualizată);
 2. Partea a III a -Administratie Publica Locala si Titlul I si III al părții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 53 – privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr. 22/1969 (actualizată) – privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
 7. G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile și completarile ulterioare;
 9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201 0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
 10. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 11. M.F.P. nr. 2861/2009pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv
 12. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă

Conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G nr. 1027/2014, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Concursul se va desfăşura conform următorului calendar:

Data limită de depunere a dosarelor: 14.07.2022, ora 16

– Afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 15.07.2022

– Termen contestaţie selecţie dosare de concurs: 18.07.2022

– Termen solutionare contestatie selectie dosare de concurs: 19.07.2022

 

Proba scrisă: 22.07.2022, ora 10,00

– Notare şi comunicare rezultate proba scrisă: 25.07.2022

– Termen contestaţie rezultate proba scrisă: 26.07.2022

– Termen soluţionare contestaţie proba scrisă: 27.07.2022

 

Interviu: 28.07.2022

Notare şi comunicare rezultate interviu: 29.07.2022

– Termen contestaţie rezultate interviu: 01.08.2022

– Termen soluţionare contestatie interviu: 02.08.2022

 

Afişare rezultate finale concurs: 03.08.2022

Notă: copiile actelor se prezintă însoţite de documentele original, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Gradinii Zoologice, telefon 0268/ 337787

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei din str. Brazilor nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 14.07.2022, ora 16.

ANUNȚ

Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de:   

 • muncitor calificat I – studii gimnaziale /liceale, nu se dolicita vechime,, un post.

          Dosarele se depun până în data de  30.05.2022 , la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov.

 Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 08.06.2022 ora 10,00.

 Proba interviului se va desfăsura în data de 15.06.2022, ora 10,00.

            Pentru a ocupa un post contractual vacant,  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografie pentru postul de muncitor I I

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 2. Legea nr.205/2004-privind protecția animalelor (republicată).
 3. Directiva Consiliului 1999/22 /CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice.
 4. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a atorizației de mediu, Anexa V.

ANUNŢ

Privind rezultatul final obținut la concursul desfășurat în data de 20.12.2021, respectiv 21.12.2021, în vederea ocupării postului vacant de  muncitor calificat I, din cadrul Grădinii Zoologice Braşov

In conformitate cu H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant…………….a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice” și art. 30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii- republicată, privind condițiile de angajare a personalului în unitățile bugetare, comisia de concurs constituita în baza deciziei nr.33/2021, comunică rezultatul final astfel:

Nr.

crt.

DOSAR

Numar si data

Postul ptr.care

candideaza

Media obtinuta proba scrisa Media

obtinuta

Proba

interviu

Punctajul final ADMIS / RESPINS
1 3661/09.12.2021 Muncitor calificat tr.I 80.00 puncte 90.00 puncte 85.00 puncte ADMIS

ANUNŢ

 

Privind rezultatele obținute la proba scrisă la concursul desfășurat în data de 20.12.2021, pentru  postul vacant de muncitor calificat I.

Avand în vedere prevederile art. 21 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contactual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituită în baza deciziei Directorului Grădinii Zoologice Brașov, nr.33 /2021, a efectuat corectarea lucrărilor după cum urmează:

            

Nr.

crt.

DOSAR

Număr și data

POSTUL pentru  care candidează Serviciul Punctajul

obtinut la proba scrisa

Decizia

comisiei de  concurs

1 3661/09.12.2021 Muncitor calif. I O.A.P.M. 80.00 puncte admis

Interviul va avea loc în data de 21.12.2021, la ora 9  la sediul Grădinii Zoologice Brașov din str. Brazilor nr.1.

ANUNŢ

Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de:   

 • muncitor calificat I – studii gimnaziale /liceale
 • nu se solicită vechime

          Dosarele se depun până în data de  13.12.2021, la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov.

Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

Proba scrisă va avea loc pe data de 20.12.2021 ora 10,00.

 Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

           

Pentru a ocupa un post contractual vacant,  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • ,, a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.,,

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Bibliografie pentru postul de muncitor I

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 1. Legea nr.205/2004-privind protecția animalelor (republicată).
 2. Directiva Consiliului 1999/22 /CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice.
 3. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a atorizației de mediu, Anexa V.

ANUNŢ

 Privind rezultatele obținute la proba scrisă la concursul desfășurat în data de 27.10.2021, pentru  postul vacant de muncitor calificat II.

Avand în vedere prevederile art. 21 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contactual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituita in baza deciziei Directorului Gradinii Zoologice Brasov, nr.27/2021, a efectuat corectarea lucrărilor după cum urmează:

            

Nr.

crt.

DOSAR

Număr și data

POSTUL pentru  care candidează Serviciul Punctajul

obtinut la proba scrisa

Decizia

comisiei de  concurs

1 2956/11.10.2021 Muncitor calif. II O.A.P.M. 51.66 admis
2 2953/11.10.2021 Muncitor calif. II O.A.P.M. 30.00 respins

Interviul va avea loc în data de 01.11.2021, la ora 9  la sediul Grădinii Zoologice Brașov din str. Brazilor nr.1.

ANUNȚ CONCURS

05.10.2021

Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de:   

 • muncitor calificat II – studii gimnaziale /liceale

          Dosarele se depun până în data de  19.10.2021, la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov.

 Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 27.10.2021 ora 10,00.

 Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

 

            Pentru a ocupa un post contractual vacant,  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunosc limba română, scris și vorbit;
 • c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) au capacitate deplină de exercițiu;
 • e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Bibliografie pentru postul de muncitor I I

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 1. Legea nr.205/2004-privind protecția animalelor (republicată).
 2. Directiva Consiliului 1999/22 /CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice.
 3. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a atorizației de mediu, Anexa V.

ANUNȚ CONCURS

Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de:   

 • muncitor calificat II – studii gimnaziale /liceale, 3 ani vechime în muncă, un post.

          

Dosarele se depun până în data de  28.09.2021, ora 16 , la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov.

 Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 08.10.2021 ora 10,00.

 Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

             Pentru a ocupa un post contractual vacant,  candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Bibliografie pentru postul de muncitor I I

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 1. Legea nr.205/2004-privind protecția animalelor (republicată).
 2. Directiva Consiliului 1999/22 /CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice.
 3. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a atorizației de mediu, Anexa V.

ANUNŢ

Privind rezultatele finale obţinute  la concursul desfășurat în zilele de

30.10.2020, 05.11.2020.06.11.2020.

Având în vedere prevederile art. 30 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituită în baza deciziei Directorului Grădinii Zoologice Brașov nr.72/2020, a efectuat calcularea punctajului final după cum urmează:

Pentru postul de inspector de specialitate

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte )

Punctaj final

( puncte )

Rezultat final

Admis/Respins

1   2812/13.10.2020 Inspector sp. 78 96,66 87,33 Admis
2   2825/14.10.2020 Inspector sp. 61 90 75,50 Respins
3   2843/15.10.2020 Inspector sp. 50 90 70 Respins
4   2827/14.10.2020 Inspector sp. 20 Respins

Pentru postul de doctor veterinar

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte)

Punctaj final

( puncte )

Rezultat final

Admis/

Respins

1   2857/15.10.2020 Doctor veterinar 40 Respins

Pentru postul de casier

 

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte)

Punctaj final

( puncte )

Rezultat final

Admis/

Respins

1   2920/21.10.2020 casier 84,50 93,33 88,91 Admis
2   2823/14.10.2020 casier 73 93,33 83,16 Respins
3   2893/19.10.2020 casier 69 93,33 81,16 Respins
4   2899/19.10.2020 casier 70 90 80 Respins
5   2835/14.10.2020 casier 54 95 74,50 Respins
6   2909/20.10.2020 casier 60 85 72,50 Respins
7   2886/16.10.2020 casier 63 80 71,50 Respins
8   2892/19.10.2020 casier 55 puncte Respins
9   2891/19.10.2020 casier 26 puncte Respins
10   2844/15.10.2020 casier Absent Absent

Pentru postul de muncitor I

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte)

Punctaj final

( puncte )

Rezultat final

Admis/

Respins

1   2909/20.10.2020 muncitor I 100 100 100 Admis
2   2923/21.10.2020 muncitor I 90 100 95 Admis
3   2904/20.10.2020 muncitor I 75 100 87,50 Respins
4   2826/14.10.2020 muncitor I 55 93,33 74,16 Respins
5   2921/21.10.2020 muncitor I 45 Respins
6   2824/14.10.2020 muncitor I 25 Respins
7   2798/12.10.2020 muncitor I 20 Respins
8   2890/19.10.2020 muncitor I 15 puncte Respins

Pentru postul de muncitor III

Nr

crt

NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă

( puncte)

Punctajul obținut la proba interviu

( puncte)

Punctaj final

( puncte)

Rezultat final

Admis/

Respins

1   2784/09.10.2020 muncitor III 100 100 100 Admis
2   2903/20.10.2020 muncitor III 60 98,33 79,16 Respins

Rezultatele obţinute la proba interviului susținută în data de 06.11.2020 pentru postul de inspector de specialitate, muncitor I

și muncitor III.

Nr. crt. NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul probei scrise
1   2825/14.10.2020 Inspector sp. 90 puncte Admis
2   2812/13.10.2020 Inspector sp. 96,66 puncte Admis
3   2843/15.10.2020 Inspector sp. 90 puncte Admis
4   2909/20.10.2020 muncitor I 100 puncte Admis
5   2826/14.10.2020 muncitor I 93,33 puncte Admis
6   2923/21.10.2020 muncitor I 100 puncte Admis
7   2904/20.10.2020 muncitor I 100 puncte Admis
8   2903/20.10.2020 muncitor III 98,33 puncte Admis
9   2784/09.10.2020 muncitor III 100 puncte Admis

Rezultatele obţinute la proba interviului susținută în data de 05.11.2020 pentru postul de casier.

Nr. crt. NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba interviu Rezultatul probei interviu
1   2899/19.10.2020 casier 90 puncte Admis
2   2886/16.10.2020 casier 80 puncte Admis
3   2892/19.10.2020 casier Absent Respins
4   2893/19.10.2020 casier 93,33 puncte Admis
5   2823/14.10.2020 casier 93,33 puncte Admis
6   2920/21.10.2020 casier 93,33 puncte Admis
7   2909/20.10.2020 casier 85 puncte Admis
8   2835/14.10.2020 casier 95 puncte Admis

Rezultatele obţinute la proba scrisă la concursul desfășurat în data de 30.10.2020.

Având în vedere prevederile art. 20 din  H.G. nr. 286/2011- ,,pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice”-  comisia de concurs constituită în baza deciziei Directorului Gradinii Zoologice Brasov nr.72/2020, a efectuat corectarea lucrărilor după cum urmează:

            

Nr. crt. NUMELE și PRENUMELE

candidatului

DOSAR

Număr și dată

Postul pentru care

candidează

Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul probei scrise
1   2825/14.10.2020 Inspector sp. 61 puncte Admis
2   2812/13.10.2020 Inspector sp. 78 puncte Admis
3   2827/14.10.2020 Inspector sp. 20 puncte Respins
4   2843/15.10.2020 Inspector sp. 50 puncte Admis
5   2857/15.10.2020 Doctor veterinar 40 puncte Respins
6   2899/19.10.2020 casier 70 puncte Admis
7   2886/16.10.2020 casier 63 puncte Admis
8   2892/19.10.2020 casier 55 puncte Admis
9   2893/19.10.2020 casier 69 puncte Admis
10   2891/19.10.2020 casier 26 puncte Respins
11   2823/14.10.2020 casier 73 puncte Admis
12   2920/21.10.2020 casier 84,50 puncte Admis
13   2909/20.10.2020 casier 60 puncte Admis
14   2844/15.10.2020 casier Absent Absent
15   2835/14.10.2020 casier 54 puncte Admis
16   2890/19.10.2020 muncitor I 15 puncte Respins
17   2909/20.10.2020 muncitor I 100 puncte Admis
18   2826/14.10.2020 muncitor I 55 puncte Admis
19   2798/12.10.2020 muncitor I 20 puncte Respins
20   2923/21.10.2020 muncitor I 90 puncte Admis
21   2921/21.10.2020 muncitor I 45 puncte Respins
22   2904/20.10.2020 muncitor I 75 puncte Admis
23   2824/14.10.2020 muncitor I 25 puncte Respins
24   2903/20.10.2020 muncitor III 60 puncte Admis
25   2784/09.10.2020 muncitor III 100 puncte Admis

Proba interviului pentru candidații care au promovat proba scrisă pentru funcția de casier  va avea loc în data de 05.11.2020, ora 8,30 la sediul Grădinii Zoologice Brașov.

Proba interviului pentru candidații care au promovat proba scrisă pentru funcția de inspector de specialitate va avea loc în data de 06.11.2020, ora 8,30 la sediul Grădinii Zoologice Brașov.

Proba interviului pentru candidații care au promovat proba scrisă pentru funcția de muncitor I  va avea loc în data de 06.11.2020, ora 8,30 la sediul Grădinii Zoologice Brașov.

Proba interviului pentru candidații care au promovat proba scrisă pentru funcția de muncitor III  va avea loc în data de 06.11.2020, ora 8,30 la sediul Grădinii Zoologice Brașov.

ANUNŢ CONCURS POSTURI DISPONIBILE

            Grădina Zoologică Brașov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de:              

 • inspector de specialitate, Birou Administrativ Achiziții grad profesional II, studii superioare, licenţiat în ştiinţe economice, vechime minim 3 ani în specialitatea studiilor absolvite (pentru o perioadă de minim 11 luni – un post ) .

Dosarele se depun până în data de  15.10.2020, pentru postul temporar contractual vacant, la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov. Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

 Proba scrisă va avea loc pe data de 30.10.2020 ora 10,00.

 Data și ora probei practice / interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

și a functiilor contractual vacante de:

 • casier, studii medii, varsta minima 21 ani, vechime în muncă 3 ani (1 post),
 • muncitor calificat I (îngrijitor animale ), Serviciu O.A.P.M. studii gimnaziale, fara vechime (2 posturi),
 • muncitor calificat III,( Birou Administrativ Achiziții ) studii gimnaziale, fara vechime  (1 post),
 • medic veterinar II, studii superioare medicina veterinara, 3 ani și șase luni vechime în specialitate (1 post).

Proba scrisă va avea loc pe data de 30.10.2020 ora 10,00.

       Data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.

             Dosarele se depun până în data de  22.10.2020, pentru posturile contractuale vacante,  la sediul instituţiei, str. Brazilor, nr.1, Braşov. Relaţii suplimentare la telefon 0268/337787.

            Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

   Bibliografie pentru postul de inspector de specialitate, gr. II: 

 1. Legea nr. 191/2002 a gradinilor zoologice si acvariilor publice;
 2. Ordinul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (Anexa V);
 3. Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii (republicata)
 4. Hotararea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile

Bibliografie pentru postul de medic veterinar:

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 2. Directiva Consiliului 1999/22/CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;
 3. Legea nr. 205/2004 – republicată – privind protecţia animalelor;

4. Statutul medicului veterinar din 25.10.2016 (actualizat)

 1. Disciplina : Anatomia animalelor
 • Sistemul limfatic;
 • Formaţiunile din cavitatea abdominală la animale;
 • Regiunea hipogastrică;
 • Regiunile autopodiului toracic şi pelvin la ecvine;
 1. Disciplina: Fiziologie
 • Hematiile: funcţii, compoziţie, particularităţi metabolice, proprietăţi;
 • Circulaţia sîngelui în artere: presiune arterială, reglarea ei, pulsul arterial;
 • Transportul sanguin al gazelor respiratorii;
 • Digestia la rumegătoare: rumegarea, eructaţia, motricitatea compartimentelor gastrice;
 1. Disciplina : Fiziopatologie
 • Sindromul general de adaptare;
 • Fiziopatologia şocului;
 • Fiziopatologia inflaţiei;
 • Fiziopatologia homeostaziei termice;
 • Fiziopatologia echilibrului hidroelectrolitic;
 1. Disciplina: Semiologie
 • Examenul general al animalului;
 • Examenul urinei;
 • Examenul aparatului digestiv, semiologia faringelui, esofagului;
 • Examenul aparatului cardiovascular;
 • Examenul sistemului nervos;
 1. Disciplina: Farmacologie
 • Antiseptice şi dezinfectante: nestabile, stabile;
 • Substanţe chimioterapice;
 • Sulfamide;
 • Antibiotice: peniciline, carbapeneme, monobactami, etc;
 1. Disciplina: Medicina legală
 • Bolile bovinelor ( leucoza, coriza gangrenoasa, pneumonia cu virus sincitial, etc);
 • Bolile porcilor (gastroenterita transmisibilă, Pesta porcină, Boala lui Glaser);
 • Bolile găinilor ( bursita infecţioasă aviară, pseudopesta aviară, etc)

               Bibliografie pentru disciplinele mai sus menţionate:

               Spataru  C. – 2013, Cotofan V. 1999-2000, Predoi G. 2003; – Anatomia animalelor

               Nicolae C. – 2006 – Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice;

               Vulpe V. – 2005 – Semiologie Medicală Veterinară;

               Nastasa V. – 2005 – Farmacologie veterinară;

               Paul I. – 2012 – Etiomorfopatologia virozelor şi a bolilor prionice la animale;

 

Bibliografie pentru postul de casier: 

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191 /2002, {actualizata);

2 .Legea n: 22 /1969 ( actualizată )privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ;

 1. Ordin Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 ~ privind documentele financiar contabile;
 2. Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii (republicata)

Bibliografie pentru postul de muncitor I ( ingrijitor animale ):

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 2. Directiva Consiliului 1999/22/CE privind animalele sălbatice din Grădinile Zoologice;
 3. Legea nr. 205/2004 – republicată – privind protecţia animalelor;
 4. Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, Anexa V

Bibliografie pentru postul de muncitor III :

 1. Legea Grădinilor Zoologice şi Acvariilor publice nr. 191/2002, (actualizată);
 2. Legea nr.53/2003-privind Codul muncii (republicata)

Anunț publicat în data de 08.10.2020